Kreu

Shpallje zgjedhjen e anetareve te KIZ

Urdher i ministres  per zhvillimin e proçesit zgjedhor per autoritetet dhe organet drejtuese ne institucionet publike te arsimit te larte.

Vendimi nr.7 dt 01.07.2020

Urdhër Rektorati                         “ Për mbylljen e aktiviteteve publike, Jo publike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” 

Urdher nr. 16 Rektorat dt.11.03.2020       

Urdher nr. 15 Rektorati dt.09.03.2020                  Urdher nr.91 Ministria e Arsimit

VENDIM per shpalljen e dates se fillimit te procesit zgjedhor dhe daten e zgjedhjeve te autoriteteve dhe organeve drejtuese ne Universitetin “Eqrem Çabej”

THIRRJE

Mbi ngritjen e komisionit te hartimit te rregullores se zgjedhjeve 2020-2024

Per organizimin e punes per prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”

PAKTI PER UNIVERSITETIN

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.

             Gjirokaster me 09/04/2019         Njoftim per Sondazhin Kombetar te Studenteve

Broshura informuese per studentet – SKS 2019

Kontakt:

E-mail zyrtar