Dekanet e Njesive Kryesore


Fakulteti i Shkencave të Natyrës 


Prof. asoc. Selfo Oruçi
e-mail: dekanifshn@uogj.edu.al
            selfo.oruci@yahoo.com

Fakulteti Ekonomik
                                                       
Dr. Zamira Veizi
e-mail: dekanife@uogj.edu.al

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Prof.  dr. Gezim Sala

e-mail: dekanifeshsh@uogj.edu.al
             gezimsala@yahoo.com