Dekanet e Njesive Kryesore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës                                              

Prof. asoc. Selfo Oruçi
e-mail: dekanifshn@uogj.edu.al
            selfo.oruci@yahoo.com

Fakulteti Ekonomik
                                                        Zv/Dekan
Dr. Robert Çelo
e-mail: dekanife@uogj.edu.al

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Prof.  dr. Gezim Sala

e-mail: dekanifeshsh@uogj.edu.al
             gezimsala@yahoo.com