Departameni Kontabilitet Finance

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Kontabilitet Finance.

 PERGJEGJESE E NJESISE BAZE  DEPARTAMENTIT KONTABILITET FINANCE

                         Doc. Dr. Etleva Peta             epeta@uogj.edu.al

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.                

   Ju faleminderit.

Personeli Akademik

 Titulli                                                        kategoria                            Adresa elektronike

1.  Doc. Dr. Etleva Peta (Lektor)  epeta@uogj.edu.al
2.  Doc. Dr.Antoneta Polo (Lektor)  apolo@uogj.edu.al
3.  Dr. Robert Çelo (Lektor)  rcelo@uogj.edu.al
4.  Dr. Arjana Konomi (Lektor)  akonomi@uogj.edu.al
5.  Doc. Dr. Belinda Xarba (Lektor)  bxarba@uogj.edu.al
6.  Dr. Zamira Veizi (Lektor)  zveizi@uogj.edu.al
7.  Dr. Eduina Guga (Lektor)  eguga@uogj.edu.al

  Personeli akademik:

                     Msc. Aurora Karalli    (As Lektor)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

               Ne sistemin Esse3:

Kontabilitet Finance [BA] 

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Ju mund te informoheni me programet e studimit dhe gjithçka rreth tyre :

             Kontabilitet-Financë [MP]

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Ne sistemin Esse3:

Ndihmes Ekonomist