Departamenti i Histori Gjeografise

Pergjegjes i njesise baze / departamenti :Prof.asoc. Albina Sinani                 a_sinani@uogj.edu.al

 Personeli akademik

Titulli                                                             kategoria                                      Adresa elektronike 

Prof.Dr. Gëzim Sala Profesor gsala@uogj.edu.al
Prof. Dr. Bektash Mema Profesor bmema@uogj.edu.al
Prof. Dr.Shyqyri Hysi Profesor shhysi@uogj.edu.al
Prof.Dr. Niko Rogo Profesor nrogo@uogj.edu.al
Prof.asoc. Kozeta Sala Profesor ksala@uogj.edu.al
Prof.asoc. Jaho Cana Profesor jcana@uogj.edu.al
Prof.asoc. Valbona Duri Profesor vduri@uogj.edu.al
Dr. Mariglen Sherifaj Lektor msherifaj@uogj.edu.al
Prof. Dr. Dhimiter Condi Profesor dhcondi@uogj.edu.al
Dr. Majlinda Lici Lektor mlici@uogj.edu.al
MSC. Xhuljana Zdrava As/Lektor xzdrava@uogj.edu.al
MSC.  Alban Shahu As/Lektor ashahu1@uogj.edu.al

Personel Akademik :

Prof. Dr. Valentina  Duka I FtuarProfesor
Prof. Dr. Ermal Baze I FtuarProfesor
Prof. asoc. Muhamet Qerimi I FtuarProfesor
Prof. Dr. Sabri LaciI FtuarProfesor
Dr. Melsi LabiI Ftuar Lektor
Prof. Dr. Bilal DraciKohe e pjesshmeProfesor
Doc. Dr. Gentian RuspiKohe e pjesshme Lektor
Prof. Dr. Ajet ShahuKohe e pjesshmeProfesor
Msc. Sotir CipaKohe e pjesshme As Lektor
Msc. Kristina FidhiKohe e Pjesshme As Lektor
Msc.  Burbuqe  Sala Kohe e Pjesshme As Lektor
  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Program studimi i Ciklit të Parë —-  Histori-Gjeografi.

                  *Llojet e diplomave të Nivelit të parë

                1.     Diplome e Nivelit të Parë në  Histori-Gjeografi.

Plan Mësimor Histori & Gjuhe Italiane

    Ne sistemin Esse3:    Histori dhe Gjuhë Italiane [BA]

  •  Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

               Programi i Studimeve Master  Profesional: 

    Ne sistemin Esse3:     Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Histori-Gjeografi  [MP]

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te trete
  •                Ne ndertim                        Doktorature ne Albanologji

FUSHAT E VEPRIMTARISË KËKIMORE-SHKENCORE

 Një nga fushat me të cilat nisën punën shkencore pedagogët e këtij Departamenti ishte fusha e studimeve komplekse fiziko-gjeografike për krahinat dhe njësitë natyrore të veçanta të vendit tonë. Me dy njësi të Krahinës Malore Jugore, punuan dhe mbrojtën disertacionet B. Mezini: “Lugina e Drinos” (1985) dhe N. Rogo: “VargjetMalore midis Vjoses e Drinos”(1990).Përfundimi i tyre përkoi me botimin e Q. S. GjeografiketëA.Sh. të monografisë në dy vëllime “GjeografiaFizike e Shqipërisë”, Tiranë 1991. Studimi i problemeve të gjeografisë ekonomike të Shqipërisë ishte një tjetër fushë prioritare.

      Trajtimi i tyre, në kuadrin e një studimi kompleks tësaj, ishte një domosdoshmëri që e diktonte koha, që ashtu sipër problemet e Gjeografisë Fizike, edhe për to mungonte një studim në këndvështrimin gjeografik të ekonomisë; i gjendjes së saj në stadin aktual, i trashëgimisë nga e kaluara, i potencialeve ekzistuese që ajo dispononte dhe në cilat drejtime  do tëzhvillohej në tëardhmen.

      Një studim për një ngadeget e ekonomisë u trajtua nga pedagogu Z. Kote në disertacionin “Industria e lehtë dhe ushqimore në Shqipëri” (1989).

      Përparësiiukushtuastudimittëproblemevetëgjeografisësëpopullsisë. Dukuritë e mprehtaqë u evidentuannëkëtëfushëedhenërajonintonë, shumëtëprekurngaproblemet e emigracionitdhelëvizjetëpakontrolluarademografike, u bënëobjektimirëfilltestudimi.

      “Evolucioni i proçeseve gjeopopulative pas viteve 1990 nëQarkun e Gjirokastrës” ishtetema e disertacionitqe u mbrojt  ngapedagogu V.DURI, shkurt 2009.

      Vëmendje kërkonin edhe problemet e gjeografisë rurale, që u shfaqën nëmënyrë të mprehtë pas viteve ‘90. Ndër tematikat e trajtuara në këtë fushëpërmendim:

Veçoritë social-ekonomike dhe mjedisore në hapësirën rurale; infrastruktura  e arsimimi në hapësirat rurale; shëndetësia; mbrojtja dhe përkrahja sociale; reformat e tokës; politikat dhe strategjitë e zhvillimit rural etj.

      Një studimmë të plotë për këtëfushë veçojmë disertacionin: “Organizimi hapësinor, rregullimi territorial dhe perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në qarkun e Gjirokastrës” me autorepedagoge A.SINANI, mbrojtur  në mars 2009.

      Një fushë me interes gjeografik gjithnjë në rritje u shfaq turizmi dhe trashëgimia natyrore e kulturore.

      Domosdoshmeria e studimit të turizmit për vetë rëndësinë që kanë rolin që luan në ekonominë e vendit dhe nëshumë probleme të tjera natyrore e sociale, u bë objekti studimit të pedagogut B.Draçi icili me temën “Potenciali turistik i rajonitVjosë-Deti Jon” mbrojti doktoraturën në vitin 1996.

      Një studim më të plotë për fushën e turizmit veçojmë disertacionin: “Humanizimi turistik i Bregdetit Joinian”, me autore pedagog G.RUSPI, mbrojtur  në prill 2013.

      Njëfushëprioritarestudimorekaqënëdhedidaktika e Gjeografisë. Gama e gjerë e problematikëssëmësimdhëniesdhe e aftësimitpedagogjikështëtrajtuar me shkallëtëlartëprofesionalizminga Prof. Dr. M. Kaso (1990).

      DepartamentiiGjeografisë, karealizuarnëvitenjëveprimtaritëgjerëtëlarmishmeshkencore. Nëbashkëpunim me U.T., me Q. S. Gjeografike, me Qarkun, Bashkinë e me mjaftinstitucionetëtjerakaorganizuarkonferenca e simpoziume, seminare, tryezaetj.

      Konferencashkencore “Migrimi Human nëRajonin e Jugutdhendikimet e tij”, u organizuanëbashkëpunim me Q.S.Gjeografike me 17-18.12.2004.

      Konferencandërkombëtare “Transformimet Hapësinore dhe Roli i Gjeografit në Menaxhimin e tyre”. Konferenca u organizua me 20-22 Nëntor 2009 në Gjirokastër, nëbashkëpunim me departamentin e gjeografisëtë U.T. Në konferencë morën pjesë studiues gjeografe nga Kosova, Maqedonia, Mali iZi etj.

      Sesioni  shkencor “Kosova në rrjedhën e shek. XX-të”, prill 2008.

      Referime e kumtime kanë mbajtur në Tiranë, Shkodër, Korçë, Elbasan etj. Jashtë vendit: në Prishtinë, Shkup, Tetovë, Athinë, Paris, Beograd, Budapest, Sofje, Stamboll, Bukuresht, Novisad, Maçerata, Novi Sad, Çanakkale, Londër etj.

      Janë me dhjetra artikuj të botuar në revista e buletine brenda e jashtë vendit, me proceeding si dhe me faktor impakti.