Sektori i Financë Prokurimeve

    Përgjegjës i Sektorit Financë- Prokurime:

                 Griselda Mema                      gmema@uogj.edu.al 

        Spec. Sektorin e Prokurimeve

                   Adelina Hoxha                       ahoxha@uogj.edu.al  

        Përgjegjse e Zyrës së Financës:

        Parashqevi Kalanderi        pkalanderi@uogj.edu.al

        Specialiste Finance:  

        Erjela Dhromaj                      endreu@uogj.edu.al

          Llogaritarë  ( Arkëtare ): Fotini Shehu

           tel. i brendshem 202