Sherbimet Juridike, të personelit dhe Sekretari -Arkiv

  Pergjegjes i sektorit dhe Jurist i Insitucionit

                                                   Juriste         Borana Lelaj         e-mail:       blelaj@uogj.edu.al

      Sektori i Burimeve Njerezore  dhe Sekretari Arkiv eshte i perbere nga:

·         Specialist Mardhenie me Publikun                                                  Brikena Metaj                  bmetaj@uogj.edu.al

·         Specialist Statistike Informacionit Rektorat                                     Lidra Sinoimeri                   lmico@uogj.edu.al

·         Asistent Specialist i Rektorit dhe Sekretar i Senatit Akademik       Briseda Kamemaj         bkamemaj@uogj.edu.al

·         Specialist I Protokollit në Rektorat                                                  Kaltrina Meleqi              kmeleqi@uogj.edu.al

·         Kryesekretare Mesimore e Institucionit                                           Lumturi Shosha               lshosha@uogj.edu.al