Programet e studimit te ciklit te dyte FSHN

  •   ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Informatikë

Ne sistemin Esse3:    Mësuesi për arsimin e mesëm në matematikë-informatikë [MP]

Plan Mësimor     Matematike-Informatike MP

  •    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Fizikë

Ne sistemin Esse3:   Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Matematikë-Fizikë [MP]

Plan Mësimor    Matematike-Fizike MP    

  •     Programi i Studimeve “Master” ne Mesuesi per Arsimin e Mesem te Ulet ne Biologji-Kimi

Ne sistemin Esse3:   Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Biologji-Kimi [MP]

Plan Mësimor     Master Profesional ne Biologji-Kimi  

  • Programi i Studimeve “Master” ne Shkencat Infermierore

Ne sistemin Esse3:   MP Shkencat Infermierore

Plan Mësimor           Master Profesional ne Shkencat Infermierore