Programet e studimit te ciklit te dyte

 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master Profesional” me kohe nje vjecar:

 • MasterProfesional ” në Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhë Greke

Ne sistemin Esse3:   Mesuesi per Arsimin Fillor ne Gjuhe Greke

            Plan mesimor MP Arsim Fillor Greqisht

 • Master Profesional” në Mësuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires

Ne sistemin Esse3:     Mesuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires

                      Mesuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires

 • Master Profesional” në Mësuesi per Arsimin Fillor Klasa I-V

Ne sistemin Esse3:     Mesues i Arsimit Fillor Klasa I-V

                         Mesues i Arsimit Fillor Klasa I-V

 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master i Shkencave” me kohe te plote:

 •      Master i shkencave ne Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike

Ne sistemin Esse3:     Arkeologji dhe administrim i pasurive arkeologjike [MSC]

                           Plan Mësimor Master Shkencor  Arkeologji

 •     Master i shkencave ne Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI

Ne sistemin Esse3:     Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI [MSC]

 • Studimet Pasuniversitare “Master”

 • Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  “Master” me kohe te plote:

 • 1.    ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi 

 Ne sistemin Esse3:   Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Histori-Gjeografi  [MP]

        Plan Mësimor Master Histori Gjeografi                    MP  Histori-Gjeografi

 • 2.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë-Letersi 

Ne sistemin Esse3:     Gjuhe – Letersi  MP

                 Plan Mësimor  MP NË GJUHË – LETËRSI

 • 3.   “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë Angleze 

Ne sistemin Esse3:

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze [MP]

Plan Mësimor Master Anglisht

 • 4.    “Master” në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë dhe Qyteterim  Italian

Ne sistemin Esse3:     

Master për Arsimin e Mesëm të Ulët Gjuhë dhe Qytetërim Italian [MP]

               Plan Mësimor    Master Italisht

 • 5.    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek

Ne sistemin Esse3:     

  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në gjuhë,letërsi dhe qytetërim grek [MP]   

      Plan Mësimor Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Grek  MP