Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor” FSHN

  • Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)

  • 1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Fizike

Ne sistemin Esse3:      Matematikë Fizikë [BA]

Plan Mësimor  Matematike-Fizike

  • 2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Informatike

Ne sistemin Esse3: Matematik Informatik [BA]

Plan Mësimor  Matematike-Informatike

  • 3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Teknologji Informacioni

 Ne sistemin Esse3:   Teknologji Informacioni [BA]

Plan Mësimor  Teknologji-Informacioni

  • 4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Fizike dhe Teknologji Informacioni

Ne sistemin Esse3: Fizikë dhe Teknologji Informacioni [BA]

Plan Mësimor  Fizike-Teknologji Informacioni

  • 5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme

   Ne sistemin Esse3:   [IP-A]  Infermieri e Përgjithshme [BA]

Plan Mësimor   Infermjeri e Pergjithshme

  • 6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami

  Ne sistemin Esse3:   [INF-M-A]  Infermieri Mami [BA]

Plan Mësimor   Infermjeri Mami

  • 7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Biologji – Kimi

Ne sistemin Esse3: [BK-A]  Biologji Kimi [BA]

Plan Mësimor    Bachelor ne Biologji-Kimi