Publikime & Kërkime


Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës zhvillon aktivitetin e tij mësimor dhe kërkimor i cili pasqyrohet në një sërë botimesh universitare në shërbim të studentëve dhe të komunitetit akdemik. Gjithashtu ai boton dhe një periodik shkencor “Kërkime Universitare” si vazhdim i Buletinit të Institutit të Lartë Pedagogjik të Gjirokastrës. Ky periodik del në dy seri : Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” dhe Seria “Shkencat Shoqërore, Ekonomike dhe të Edukimit“.

KERKIMI SHKENCOR, PROJEKTE & PARTNERITET