Sektori i Kerkimit Shkencor dhe Marëdhenieve me jashtë

 Pergjegjes sektori dhe specialist per projekte

                                                                                                             Luiz Seiti                               lseiti@ugj.edu.al

           Specialist i protokollit per Marëdheniet me Jashte      

                                                                                                Evionda Skendi               eskendi@uogj.edu.al

          Specialist per menaxhimin e veprimtarise kerkimore – shkencore  

                                                                                               Marjeta Fule                         mfule@uogj.edu.al