STRUKTURA ADMINISTRATIVE

Nga organograma e Universitetit :

Kemi drejtoritë dhe shërbimet ose zyrat e shërbimeve me specialistët përkatës.

  •         Drejtoria Juridik & Burimeve Njerëzore.
  •         Zyre e sigurimit te cilesise & vleresimit Institucion pranë Degës së Zhvillimit Kurrikular, Karrierës dhe e Vlerësimit Institucional.
  •         Administratori , Drejtoria  e sherbimeve universitare
  •         Dega e Mardhenieve me Jashte dhe e Kerkimit Shkencor.