Vende pune

mund te informoheni me proceduren e rekrutimit per personel akademik me kohë të plotë dhe kohëzgjatje të caktuar:

    Procedura e rekrutimit per personel akademik me kohë të plotë dhe kohëzgjatje të caktuar

             Njoftim për shpallje konkursi për pedagog me kohe te pjeseshme

Me vendim rektorati janë plotesuar vendet  per staf akademik me kohe te pjesshme:                           

LISTA EMERORE E STAFIT AKADEMIK  ME KOHE TE PJESSHME DHE KOHEZGJATJE TE CAKTUAR PER VITIN AKADEMIK 2019-2020

                  Njoftim per vend te lire :

Personel  Akademik me kohe te plote departamenti  Gjuhes Shqipe

Laborant ne departamentin e Infermierise

Sekretar laborant prane njesise baze Ekonomikut