Vendime te Bordit te Administrimit

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit :

Urdher i perbashket RASH — QSHA 2019

 Udhezimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL 

Urdheri nr 17 dt 30.07.2019

Vendimi nr 24 dt 08/04/2020

Vendim Bordi i Administrimit nr 35 (viti 2019)

Vendim Bordi i Administrimit nr 36

Vendim Bordi i Administrimit nr 37

Vendim Bordi i Administrimit nr 38

Vendim Bordi i Administrimit nr 39

Vendim Bordi i Administrimit nr 40

Vendim Bordi i Administrimit nr 41

Vendim Bordi i Administrimit nr 42

Vendim Bordi i Administrimit nr 43

Vendim Bordi i Administrimit nr 44

Vendim Bordi i Administrimit nr 45

Vendim Bordi i Administrimit nr 46

Vendim Bordi i Administrimit nr 47

Vendim Bordi i Administrimit nr 48

Vendim Bordi i Administrimit nr 49

Vendim Bordi i Administrimit nr 50

Vendim Bordi i Administrimit nr 51

Vendim Bordi i Administrimit nr 52

Vendim Bordi i Administrimit nr 53

Vendim Bordi i Administrimit nr 54

Vendim Bordi i Administrimit nr 55

Vendim Bordi i Administrimit nr 56

Vendim Bordi i Administrimit nr 57

Vendim Bordi i Administrimit nr 58

Vendim Bordi i Administrimit nr 59

Vendim Bordi i Administrimit nr 60

Vendim Bordi i Administrimit nr 61

Vendim Bordi i Administrimit nr 62

Vendim Bordi i Administrimit nr 63

Vendim Bordi i Administrimit nr 64

Vendim Bordi i Administrimit nr 65

Vendim Bordi i Administrimit nr 66

Vendim Bordi i Administrimit nr 67

Vendim Bordi i Administrimit nr 68

Vendim Bordi i Administrimit nr 69

Vendim Bordi i Administrimit nr 70

Vendim Bordi i Administrimit nr 71

Vendim Bordi i Administrimit nr 72

Vendim Bordi i Administrimit nr 73

Vendim Bordi i Administrimit nr 74

Vendim Bordi i Administrimit nr 75

Vendimi bordit te Administrimit per miratimin e kufirit maksimal te tarifes vjetore se shkollimit dt 16.08.2018