Departamenti i Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies

PERGJEGJESI I NJESISE BAZE TE DEPARTAMENTIT EDUKIMIT DHE METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES

 Dr. MIMOZA CARKA                         mcarka@uogj.edu.al 

Grupet mesimore-kerkimore

 Dr. MIMOZA CARKA        mcarka@uogj.edu.al       PERGJEGJESE E NJESISE BAZE  

  • GRUPI MESIMOR-KERKIMOR I PEDAGOGJI – PSIKOLOGJI
  1. Dr. LORETA MAMANI                  (Lektor)           lmamani@uogj.edu.al            PERGJEGJESE
  2. Doc. MSc. MARGARITA HIDO      (Lektor)         mhido@uogj.edu.al        
  3. MSc.  Valbona  Caushi             (As Lektor)          vcaushi@uogj.edu.al
  • GRUPI MESIMOR-KERKIMOR I  DISIPLINAVE ARTISTIKE SPORTIVE
Dr. ZHULJETA LILO(As Lektor) zlilo@uogj.edu.al       PERGJEGJESE  
Doc.MSc. GJERGJI SPIRI(Lektor)gspiri@uogj.edu.al
Doc.MSc.HARALLAMB MARGARITI(Lektor)lmargariti@uogj.edu.al
MSc. ELVIRA BARKA   (As Lektor)ebarka@uogj.edu.al
MSc. Arjan Pano(As Lektor)apano@uogj.edu.al
MSc. Aida Sotiri    (As Lektor)asotiri@uogj.edu.al

Personeli akademik

Titulli                                                                                    kategoria                     Adresa elektronike 

1.   Dr. MIMOZA CARKA(Lektor)mcarka@uogj.edu.al
2.   Dr. ZHULJETA LILO(As Lektor)zlilo@uogj.edu.al   
3.   Doc.MSc. GJERGJI SPIRI(Lektor)gspiri@uogj.edu.al
4.   Doc.MSc.HARALLAMB MARGARITI(Lektor)lmargariti@uogj.edu.al
5.   MSc. ELVIRA BARKA (As Lektor)ebarka@uogj.edu.al
6.   MSc. Arjan Pano(As Lektor)apano@uogj.edu.al
7.   MSc. Aida Sotiri(As Lektor)asotiri@uogj.edu.al
8.   Dr. LORETA MAMANI(Lektor)lmamani@uogj.edu.al
9.   Doc. MSc. MARGARITA HIDO(Lektor)mhido@uogj.edu.al
10. MSC.  Valbona  Caushi      (As Lektor) vcaushi@uogj.edu.al

         Personel Akademik:

Prof. asoc. Ilir  BozgoProfesor   ibozgo@uogj.edu.al
Doc. MSc. Agim  ÇelaLektor        acela@uogj.edu.al
MSc. Drita QeliAs Lektor  
MSc. Anila CacajAs Lektor  
MSc. Elda KostaAs Lektor  
MSc. Silvana NeviriAs Lektor  
MSc. Etleva  KorkutiAs Lektor  
MSc.ek. Mirela MamaniAs Lektor  

Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Programi i studimeve universitare / Arsimi Fillor

Programi i studimeve universitare / Arsimi Parashkollor

Programi i studimeve pasuniversitare

Programi i Studimeve Master  i shkencave:

Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI [MSC]

Kerkime/Studime

FAKULTETI  EDUKIMIT DHE SHKENCAVE  SHOQERORE

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT DHE METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES

 FUSHAT  E   INTERESIT  NE  KERKIMIN  SHKENCOR

1. Edukimi gjate gjithe jetes.

–                           Problematikat dhe pervojat e edukimit te vazhdueshem ne plan te pergjithshem. Format e organizuara dhe jo te organizuara. Lidhja e te mesuarit gjate gjithe jetes me tregun e punes dhe zhvillimin teknologjik bashkekohor.

–                           Formimi dhe zhvillimi profesional i mesuesve si aspekt i rendesishem i te mesuarit gjate gjithe jetes. Legjislacioni, praktikat konkrete, politikat e zhvillimit.

2. Edukimi nderkulturor

–                           Plani global, rajonal, lokal. Edukimi ne nje shoqeri multikulturore.. Dimensioni social dhe edukativ.

–                           Dimensioni nderkulturor ne sistemin e edukimit dhe praktiken e institucioneve edukative ne rajon ( curricula shkollore, praktike, politika arsimore etj.)

–                           Edukimi nderkulturor dhe proceset e integrimit ne edukim ne procesin e pergatitjes se mesuesve.

–                             Proceset nderkulturore tek emigrantet

3. Zhvillimi i sistemit dhe i curriculave per pergatitjen e mesuesve ne arsimin e larte sipas sistemit te Bolonjes

–                           Tranformimet ne sistemin e formimit te mesuesve per nivele dhe cikle te ndryshme

–                           Zhvillimi i curriculave dhe i mesimdhenies

4. Gjitheperfshirja ne edukim.

Edukimi dhe arsimimi i femijeve me nevoja te vecanta. Problematikat e diagnostikimit , permbajtjes dhe metodave te punes me ta.

5. Psikologjia  dhe  Shkolla

Problematika  psikosociale e marredhenieve ndermjet komponenteve ne procesin mesimor edukativ  dhe ndikimi i tyre ne cilesine e mesimdhenies dhe te nxenit. Motivimi. Menaxhimi i klases. Etika e sjellljes. Problematika moshore dhe individuale. Fushat e veprimit te psikologeve shkollore. Etj.

POZICIONI DHE MISIONI I  DEPARTAMENTIT TE EDUKIMIT DHE  METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES   ( DEMM)            

Departamenti i Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies  ( DEMM  ) është një nga  departamentet e Fakultetit te Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (FESHSH)  te Universitetit   “Eqrem Cabej “ Gjirokastër.    DEMM  realizon përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për arsimin Parashkollor dhe për Arsimin Fillor   (klasat I-V ) të arsimit  9-vjecar.  Gjithashtu, që nga fillimet e veta ka mbuluar me stafin e vet akademik formimin psiko-pedagogjik të studentëve të degëve të tjera të Universitetit “ E.Cabej” që përgatiteshin si mësues për shkollat 9- vjecare dhe të mesme të vendit. Ne kuadrin e zhvillimeve te arsimit te larte ne perputhje me Marreveshjen e Bolonjes , stafi i DEMM  mbulon lëndët e karakterit psikpedagogjik të   curricules se Programeve Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët ( Kl. 6-9)  në këtë universitet.

Departamenti ofron 2 diploma :

–         Bachelor në Mësuesi  për  Arsimin Fillor

–         Bachelor në Mësuesi  për Arsimin Parashkollor

            Ky pozicion dhe mission i DEMM ka përcaktuar gjithashtu edhe drejtimin kryesor dhe dominant të aktivitetit  kërkimor shkencor të departamentit :  problematika psikopedagogjike e edukimit të nxënësve në shkollë në të gjitha  aspektet e saj , që nga  formimi cilësor i mësuesve në universitet dhe deri tek metodologjitë e reja bashkëkohore të mësimdhënies në shkollë .