Bursa per studentet

Klikoni  qe te informoheni:   Dokumentacioni i nevojshëm për vërtetimin e statusit të studentëve të kategorive sociale       Shtojca nr.1 

 Studentet qe perfitojne burse per vitin 2018-2019

VKM NR 903 date 21.12.2016

Studentet e vitit II qe perfitojne burse per vitin 2016-2017

Studentet e vitit III qe perfitojne burse per vitin 2016-2017

LISTA E DOKUMENTAVE QE DUHEN PARAQITUR PER TE FITUAR BURSE

1.      PER FAMILJET NGA QYTETI :

·         Fotokopje e kartes se identitetit ose pasaportes

·         Vertetim studenti ( ku te cilesohet nese jeni studente me pagese, pa pagese , perserites)

·         Certifikate familjare

·         Vertetim per pagen dhe shtesat mbi te, per prinderit qe jane ne marrdhenie pune

·         Nqs prinderit  nuk jane ne marrdhenie pune vertetim per ndihmen sociale dhe shtesat nga zyra e perkrahjes sociale

·         Vertetim nga zyra e punesimit per prindin qe rezulton si i papune

·         Nqs prinderit marrin pension – vertetim nga Dega e Sigurimeve Shoqerore

·         Vertetim nga zyra e kadastres per pronesi ose jo te tokes bujqesore

·         Vertetim nga ZRPP per pronesi ose jo te pasurive te paluajtshme

·         Vertetim nga zyra e tatim taksave per zoterimin ose jo te veprimtarive private

·         Per motrat dhe vellezerit qe jane ne marrdhenie shkolle vertetim nga shkolla dhe te percaktohet nese perfitojne burse ose jo

·         Deklarate personale

2.      PER FAMILJET NGA FSHATI

·         Fotokopje e kartes se identitetit ose pasaportes

·         Vertetim studenti ( ku te cilesohet nese jeni studente me pagese, pa pagese , perserites)

·         Certifikate familjare

·         Vertetim nga komuna per  masen e ndihmes sociale ( e plote / e pjesshme)

·         Deklarate personale 

Te gjitha dokumentat e mesiperm, te jene te tre muajve te fundit

Dokumentat dorezohen tek Zyra e Juristit brenda dates   _______________