Pakti per Universitetin

            Per organizimin e punes per prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”

PAKTI PER UNIVERSITETIN

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.

     Gjirokaster me 09/04/2019         Njoftim per Sondazhin Kombetar te Studenteve 

Broshura informuese per studentet – SKS 2019