Programet e studimit te ciklit te dyte FSHN

  •   ” Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Informatikë
  •    “Master” në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Fizikë
  •     Programi i Studimeve “Master” ne Mesuesi per Arsimin e Mesem te Ulet ne Biologji-Kimi