Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Pse duhet zgjedhur Fakulteti Ekonomik?

Studentët që do të zgjedhin të kryejnë studimet në Fakultetin Eonomik në Gjirokastër, do të përfitojnë kompetenca profesionale të standarteve bashkëkohore sepse në departamentet tona ofrohen:

  • Angazhim në shërbime përfituese.
  • Përfshirje në projektet kërkimore të departamenteve.
  • Vlerësim të njohurive të studentit në mënyrë të vazhduar gjatë gjithë semestri.
  • Këshillim akademik të personalizuar dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë periudhës akademike.
  • Masterat profesionalë 2 vjeçarë janë të strukturuara me numër shumë të lartë orësh në praktikë profesionale.

 Fe është përbërë nga 3 – departamente:

  • Departamenti Administrim Publik
  • Departamenti Kontabilitet Finance
  • Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit