PROGRAMI I TRANSPARENCËS

STRUKTURA E PËRGJITHSHME E UGJ-SË:

 • Organograma UGJ
 • Struktura e përgjithshme e UGJ-së

 • STRUKTURA E PAGAVE:

 • Struktura e pagave

 • FUNKSIONET DHE DETYRAT E UGJ-së:

 • Funksionet dhe detyrat e UGJ-së

 • KOMISIONET E PËRHERSHME:

 • Komisionet e përhershme

 • KËSHILLI I ETIKËS:

 • Këshilli i etikës

 • CV DHE PAGAT E NËNPUNËSVE QË JANË SUBJEKT DEKLARIMI DHE PËRSHKRIMI I PROCEDURËS SË ZGJEDHJES , KOMPETENCAT DHE DETYRAT E TYRE:

 • CV dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi dhe përshkrimi i procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

 • PROCEDURA / MEKANIZMA PËR BËRJEN E ANKESAVE DHE KËRKESAVE NË LIDHJE ME VEPRIMET DHE MOSVEPRIMET E DREJTUESVE/ ORGANEVE DREJTUESE TË UGJ-së (PËRFSHIRË ADRESËN POSTARE ELEKTRONIKE PER DEPOZITIMIN E KËRKESAVE DHE ANKESAVE) – AFATET DHE MËNYRA E KTHIMIT TË PËRGJIGJES:

 • Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik
 • E drejta për t'u informuar
 • Koordinatori
 • Procedurat për shqyrtimin e ankesave
 • LEGJISLACIONI NDËRKOMBËTAR:

 • Përmbledhje Legjislacioni për të Drejtat e Njeriut
 • Konventa për Diskriminimin në Edukim
 • Konventa për njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë

 • LEGJISLACIONI KOMBËTAR:

 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
 • Ligji për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor
 • Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë
 • Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 • Kodi i Procedurave Administrative
 • Ligji për Kundravajtjet Administrative
 • Ligji për Informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror, i ndryshuar
 • Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve
 • Permbledhëse Legjislacioni për Barazinë Gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe dhunën në familje
 • Përmbledhje e Legjislacioni në Fushën e Rinisë

 • AKTE NËNLIGJORE:

 • Vendime të Këshillit të Ministrave
 • Udhëzime të MASR-së

 • AKTET RREGULLATORE TË UGJ-së

 • Statuti i UGJ-së
 • Statuti i Këshillit Studentor
 • Statuti i Shoqatës Sportive të UGJ-së
 • Rregullore e UGJ-së
 • Rregullore e Bordit të Administrimit
 • Rregullore e Senatit Akademik
 • Rregullore e Studimeve në UGJ
 • Rregullore për Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese të UGJ-së
 • Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Shërbimeve Ndihmës Akademike – Administrative
 • Rregullore e Njehësuar e punës me Dokumentet në UGJ
 • Rregullore e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë
 • Rregullore për Organizimin e Zgjedhjeve për Këshillin Studentor të UGJ-së
 • Rregullore e Sekretarisë Mësimore
 • Rregullore për Mbrojtjen, Përpunimin, Ruajtjen dhe Sigurinë e të Dhënave Personale
 • Rregullore për Format e Zhvillimit të Provimeve viti akademik 2020-2021
 • Rregullore për Punësimin dhe Përzgjedhjen e Stafit Akademik dhe atij Adiministrativ në UGJ
 • Rregullore për Masat Higjeno Sanitare, Organizative dhe Administrative mbi Minimizimin e Riskut ndaj Covid -19

 • KODI ETIKËS:

 • Kodi i Etikës në UGJ

 • STRATEGJI ZHVILLIMI TË UGJ-së:

 • Strategjia e zhvillimit të UGJ-së
 • Strategjia e Kërkimit Shkencor në UGJ
 • Strategjia e Ndërkombëtarizimit në UGJ

 • RAPORTET VJETORE TË UGJ-së:

 • Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2021-2022
 • Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2020-2021
 • Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2019-2020
 • Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2018-2019

 • AKTE QË PËRMBAJNË RREGULLA, NORMA APO KUFIZIME TË TË DREJTAVE DHE LIRIVE

 • Konventa për Diskriminimin në Edukim
 • Konventa për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë

 • MANUALALE / DOKUMENT POLITIKASH QË KA LIDHJE ME FUNKSIONET E IAL DHE QË PREKIN PUBLIKUN:

 • Manualale / dokument politikash

 • AKTE TË TJERA SI PSH MARRËVESHJE DY OSE MË SHUMË PALËSHE NË NIVEL INSTITUCIONAL BAZUAR NË VKM 781/2018 PER GARANTIMIN E TRASPARENCËS NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË:

 • Akte të tjera si psh Marrëveshje dy ose me shume paleshe

 • TË DHËNAT E KOORDINATORIT:

 • Koordinatori

 • FORMAT KËRKESE / SHPJEGUESE (HAPAT QË DUHET TË NDIQEN PËR TË BËRË NJË KËRKESË PËR INFORMIM):

 • E drejta për t’u informuar
 • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

 • FORMAT ANKESE / SHPJEGUESE (PROCEDURA E ANKIMIT TEK KOMISIONERI):

 • Procedura për shqyrtimin e ankesave
 • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e Ankimimit te Komisionieri)

 • BUXHETI, PLANI SHPENZIMEVE PËR VITIN FINANCIAR NË VIJIM DHE VITET E KALUARA PËRFSHIRË BUXHETIN AFATMESËM, BUXHETIN VJETOR GRANTIN NGA BUXHETI VJETOR DHE TË GJITHA SHPENZIMET OPERATIVE, SHPENZIMET NË KËRKIM SHKENCOR DHE SHPENZIMET KAPITALE PËR VITIN FINANCIAR NË VIJIM DHE VITET E KALUARA:

 • Plani i shpenzimeve për vitin 2023
 • Projekt buxheti për vitin 2023
 • Buxheti i UGj-së viti 2022
 • Buxheti i UGj-së viti 2021
 • Buxheti i UGj-së viti 2020
 • Buxheti i UGj-së viti 2019

 • RAPORTI VJETOR PËR ZBATIMIN E BUXHETIT DHE ANEKSET:

 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit të UGj-së viti 2022
 • Anekset e zbatimit të buxhetit

 • DOKUMENTE QË TREGOJNË GJENDJEN E SHLYERJES SË DETYRIMEVE NË ATO RASTE KUR IAL VETËFINANCOHET NGA ÇDO FORMË TJETËR FINANCIMI TË DREJTPËRDREJTË NGA SUBJEKTET E RREGULLUARA PREJ TIJ

 • Dokument që tregon gjendjen e shlyerjes së detyrimeve të UGj-së.

 • LISTA E SHËRBIMEVE QË OFROHEN NGA UGJ-JA, PËRFSHIRË INFORMACION PËR TARIFAT PËRKATËSE:

 • Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2022-2023
 • Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2021-2022
 • Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2020-2021
 • Informacion për tarifat e shkollimit 2019-2020
 • Informacion për tarifat e shkollimit 2018-2019
 • Faturë për arkëtim

 • KUOTAT E PARASHIKUARA PËR ÇDO VIT AKADEMIK:

 • Kuotat e parashikuara për të gjitha ciklet e studimit viti akademik 2023-2024

 • INSTRUMENTAT DHE PROGRAMET E SHKËMBIMIT STUDENTOR :

 • Informacion mbi procedurat për shkëmbimet Erasmus+
 • Marrëveshje KA107
 • Annex V Erasmus Participant Grant Agreement HE EN 2022
 • Data sheet erasmus ECUG
 • Learning Agreement_for_studies
 • Learning agreement for traineeships
 • Mobility Agreement Training outgoing 1-1

 • INSTRUMENTET E FINANCIMIT TË STUDIMEVE DHE PROCEDURAT PËRKATËSE DHE KRITERET (BURSAT PUBLIKE DHE ATO SPECIFIKE)

 • Njoftim për bursa
 • Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
 • Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
 • Njoftimi për bursa të reja
 • Vendimi i BA Nr.12 datë 13.04.2023 për trajtimin e studentëve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 9 datë 01.03.2023 per trajtimin e studenteve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 5 datë 23.01.2023 për trajtimin e studenteve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 22 datë 09.05.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 20 datë 22.04.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 8 datë 23.02.2022 për pagësën e tarifës ë këste
 • Vendimi i BA Nr. 7 datë 23.02.2022 për trajtimin e studentëve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi BA Nr. 3 datë 14.01.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
 • Vendimi BA Nr. 2 datë 14.01.2022 për trajtimin e studentëve ë bursë
 • Vendimi i BA Nr. 40 datë 27.09.2021 për përjashtimin e studenteve nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 29 datë 23.07.2021 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 24 datë 08.06.2021 për trajtimin e studentëve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 21 datë 24.05.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA Nr. 9 datë 05.03.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
 • Vendimi i BA nr. 8 datë 25.02.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa

 • INFORMACION MBI PROGRAMET E HAPURA DHE ATO TË AKREDITUARA TË STUDIMEVE, PARA FILLIMIT TË APLIKIMEVE PËR PRANIMIN E STUDENTËVE:

 • Programet e studimit që ofrohen nga UGJ
 • Procesi i akreditimit të programeve të studimit

 • KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE:

 • Kriteret e pranimit për programet e ciklit të parë viti akademik 2024-2025
 • Kriteret e pranimit për programet e ciklit të dytë viti akademik 2024-2025
 • Kriteret e pranimit për programet profesionale viti akademik 2024-2025
 • Kriteret e pranimit për vitin akademik 2023-2024

 • PUBLIKIMI I VEPRIMTARISË KËRKIMORE SHKENCORE:

 • Veprimtaria kërkimore shkencore në UGj

 • KOPJE DOKUMENTACIONI (FORMULAR REGJISTRIMI ONLINE):

 • Formular regjistrimi online për programet e ciklit të parë dhe programeve me karakter profesional
 • Formular regjistrimi online për programet e ciklit të dytë

 • NJOFTIMI DHE KONSULTIMI PUBLIK:

 • Njoftimi dhe konsultimi publik

 • LISTA E DOKUMENTEVE QE ADMINISTROHEN NGA IAL ME AFATET E RUAJTJES:

 • Lista tip me afatet e ruajtjes së dokumentave në UGJ

 • FORME E DOKUMENTEVE / INFORMACIONEVE:

 • Formati i dokumentit zyrtar

 • REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE I PËRDITËSUAR SIPAS MODELIT TË KOMISIONERIT:

 • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar sipas modelit të Komisionerit

 • NDIHMA SHOQËRORE / SUBVENCIONE TË DHËNA NGA UGJ:

 • Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga UGJ

 • KATEGORITË DHE FORMAT E NDIHMËS SHOQËRORE / SUBVENCIONE SIPAS KATEGORIVE TË PËRCAKTUARA NË VKM 903 DATE 21.12.2016 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTET QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHA PRIORITARE DHE STUDENT NË NEVOJË:

 • Njoftim për bursa
 • Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
 • Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
 • Njoftimi për bursa të reja

 • PROCEDURA PËR TË PËRFITUAR NDIHMËN SHOQËRORE / SUBVENCIONET DHE DOKUMENTACIONI PËRKATËS PËR APLIKIM:

 • Dokumentacioni i nevojshëm për vërtetimin e statusit të studentëve të kategorive sociale sipas VKM-së
 • Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2023
 • Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 - 2022

 • PROCEDURA E ANKIMIMIT:

 • Procedura e ankimimit