Zyrat

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Kërkimit Shkencore
Universiteti “Eqrem Çabej”
Lagjia “18 Shtatori”
Gjirokastër, Shqipëri
Tel: +355 8426 80 25
e-mail: iro@uogj.edu.al
Zyre e sigurimit te cilesise & vleresimit Institucion pranë Degës së Zhvillimit Kurrikular, Karrierës dhe e Vlerësimit Institucional.
DREJTORIA E SHERBIMEVE NDIHMES AKADEMIKE -ADMINISTRATIVE.Sektori i standarteve dhe kurrikulave
Administratori , Drejtoria  e Sherbimeve UniversitareDega e Mardhenieve me Jashte dhe e Kerkimit Shkencor
Drejtoria e shërbimeve universitare Teknologjia e informacionit
Sektori i shërbimeveDrejtoria e sherbimeve ndihmes akademike -administrative
Sektori sherbimeve juridike, personelit dhe sekretari -protokollKurrikulat dhe sigurimi i brendshem i cilesise
Sektori i sherbimeve bibliotekare, arkivore dhe studentoreSherbimet bibliotekare dhe arkivore
Sektori i financë prokurimeveArkiva
Sektori i kerkimit shkencor dhe marëdhenieve me jashtëStatisikat