Vendimet e Rektoratit

Urdhera Rektori 2023

Urdhera Rektori nga "Nr.1 deri ne Urdher Rektori Nr. 17"

Urdhera Rektori 2022

Urdhera Rektori nga "Nr.1 deri ne Urdher Rektori Nr. 97"

Urdhera Rektori 2021

Urdher Rektorati Nr. 10, Date 23.03.2021"Per zgjedhjet e perseritura per autoritete drejtuese ne Fakultetin Ekonomik"

Urdher Rektorati Nr. 87, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË EDUKIMIT DHE METODOLOGJISË SË MËSIMDHËNIES"

Urdher Rektorati Nr. 88, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË GJUHËVE TË HUAJA"

Urdher Rektorati Nr. 92, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË KONTABILITET FINANCES NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 93, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË ADMINISTRIMIT PUBLIK NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 94, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË POLITIKAVE EKONOMIKE DHE TURIZMIT NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 95, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË INFERMIERISE"

Urdher Rektorati Nr. 96, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË SHKENCAVE BIOLOGJIKE, MJEDISORE DHE UDHQIMIT"

Urdher Rektorati Nr. 97, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË MATEMATIKES INFORMATIKES DHE FIZIKES"

Vendime Rektorat 2023

Vendime Rektorati nr.1 dt 18.01.2023 "Per miratimin e raportit vjetor financiar nr.2 dt 18.01.2023 ,Per strukturen e pergjithshme te UGJ , nr.3 dt 31.05.2023 Per miratimin e objeksioneve rreth draft raportit te monitorimit te insitucionit, dhe nr.4 dt. 27.06.2023 Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e rregullores se UGJ-se"

Vendime Rektorat 2022

Vendime Rektorati 2022 "14 Vendimet"

Vendime Rektorat 2021

Shpallje, datë 01.07.2020″PER ZGJEDHJEN E ANETAREVE DHE SEKRETARIT TE KOMISIONIT INST1TUCIONAL TE ZWEDHJEVE SI DHE TE. ANETAREVE TE KOMISIONIT TE APELIMIT. ″

Urdher, datë 30.06.2020″PER ZHVILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR PER AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE. ″

Vendim Nr. 7, datë 01.07.2020″PER SHPALLJEN E DATES Se FILLIMIT Te PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATEN E ZGJEDHJEVE PER AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ".″

Urdher Rektorati Nr. 16 datë 11.03.2020″PER MBYLLJEN E ARTIVITETEVE PUBLIKE, JO PUBLIKE DHE ANULLIMIN E GRUMBULLIMEVE MASIVE NE VENDE TE MBYLLURA APO TE HAPURA."

Urdher Rektorati Nr. 15 datë 09.03.2020″PER NDERPRERJEN E PROCESIT MESIMOR NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ' GJIROKASTËR."

Vendim Rektorati Nr. 05 datë 09.03.2020″PER SHPALLJEN E DATES SE FILLIMIT TE PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATEN E ZGJEDHJEVE PER AUTORITETEVE DHE ORGANEVE DREJTUESE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ""

Urdher Ministria e Arsimit Nr. 91 datë 30.04.2020″PER NDERPRERJEN E PROCESIT MESIMOR NE INSTITUCIONET PUBLIKE DHE JO PUBLIKE."

Thirrje datë 27.01.2020″MBI NGRITJEN E KOMISIONIT TE HARTIMIT TE RREGULLORES SE ZGJEDHJEVE 2020-2024"

Per organizimin e punes dhe prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”"