Fakulteti i Shkencave te Natyrës

Fakulteti i Shekencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N) realizon pergatitjen e specialisteve me arsim te larte ne disiplinat matematike, informatike, fizike, dhe Biologji-Kimi. Gjithashtu ne kete fakultet realizohet dhe pergatitja e infermiereve me arsim te larte. Personeli akademik i ketij fakulteti ndihmon dhe fakultetet e tjera ne drejtim te realizimit te disiplinave qe mbulohen nga personeli akademik i ketiij fakulteti.

Pse duhet zgjedhur Fakulteti i Shekencave të Natyrës?

Studentët që do të zgjedhin të kryejnë studimet në Fakultetin e Shekencave të Natyrës në Gjirokastër, do të përfitojnë kompetenca profesionale të standarteve bashkëkohore sepse në departamentet tona ofrohen:

  • Angazhim në shërbime përfituese.
  • Përfshirje në projektet kërkimore të departamenteve.
  • Vlerësim të njohurive të studentit në mënyrë të vazhduar gjatë gjithë semestri.
  • Këshillim akademik të personalizuar dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë periudhës akademike.
  • Masterat profesionalë 2 vjeçarë janë të strukturuara me numër shumë të lartë orësh në praktikë profesionale.

Fshn është i përbërë nga 3 – departamente:

  • Departamenti i Infermierise
  • Departamenti i Shkencave Biologjike,Mjedisore dhe Ushqimit
  • Departamenti i Matematike  Informatikes dhe Fizikes