Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyres”

 ISSN   2226 – 082X
Që nga viti 2004 Periodiku “Kërkime Universitare” i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës botohet në dy seri,përkatësisht, me titujt e mëposhtëm :           Periodik “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”     Journal “Mathematics and Natural Sciences”      Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike”     Journal “Social, Economics and Educations Sciences

Qëllimi

Periodiku “Kërkime Universitare” : Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” boton artikuj kërkimor-shkencor origjinal dhe artikuj informues, studimorë, analizues me cilësi të lartë në gjithë fushat e matematikës së pastër teorike dhe të zbatuar, shkencave kompjuterike, biologjisë, fizikës, kimisë etj.  Artikujt i nënshtrohen procesit të reçensës.

      Periodiku synon të veprojë si një forum ndërdisiplinar për matematikën dhe shkencat e natyrës dhe zbatimet e tyre.

Bordi i redaksise

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë

Redaksia e Periodikut “Kërkime Universitare” , Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”  të Universitetit “E.Çabej” të Gjirokastrës, ju fton të dërgoni dorëshkrimet dhe punimet tuaja shkencore në adresën elektronike të kësaj redaksie:

buletinifshn@uogj.edu.al

Në faqen e internetit të këtij periodiku

mund të gjeni udhëzimet për formatin e dorëshkrimit të artikullit tuaj.

Dorëshkrimet e punimeve, dërguar në mënyrë elektronike në adresën e sipërpërmendur, dhe formatuar sipas udhëzimeve, pranohen për shqyrtim nga Redaksia deri në datën 15 dhjetor 2016.

Nga Redaksia

Udhezime per autoret

Përmbajtja : Numri 8(2004)   Numri 12(2006)  Numri 15(2007)  Numri 20(2008)  Numri 23(2009) 

                          Numri 26(2010)  Numri 29(2010)  Numri 31(2011) Numri 35(2012) Numri 38(2014)  Numri 40(2015)

         Numri 26(2010)  Numri 29(2010)  Numri 31(2011) Numri 35(2012) Numri 38(2014)  Numri 40(2015)