Departamenti i Infermierisë


  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Program studimi i Ciklit te Pare Infermieri e Pergjithshme

Plan Mësimor: Infermieri e Pergjithshme

Ne sistemin Esse3: [IP-A]  Infermieri e Përgjithshme [BA]

Program studimi i Ciklit te Pare në nfermieri Mami

Plan Mësimor: Infermieri Mami

 Ne sistemin Esse3: [INF-M-A]  Infermieri Mami [BA]

  • Program studimi i Ciklit te dyte “Master Profesional ne Shkencat Infermierore”

Ne sistemin Esse3:  MP Shkencat Infermierore

Plan Mësimor: Master Profesional ne Shkencat Infermierore

  • Kerkimi Shkencor

 Kerkime Skencore te departamentit