Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Politikave Ekonomike  dhe Turizmit

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.

Përgjegjës  njesise baze  te Departamentit                          

 Dr. Daniela Qiqi                     dqiqi@uogj.edu.al & daniela_qiqi@yahoo.com

Personeli akademik:

        Titulli                                                  kategoria                      Adresa elektronike 

1.     Dr.  Irena Boboli (Lektor)  iboboli@uogj.edu.al
2.     Prof. asoc. Enkela Caca (Profesor) ecaca@uogj.edu.al
3.     Doc. Dr. Drita  Luzo (Lektor)  dluzo@uogj.edu.al
4.     Dr. Dorina Ciko (Lektor)  dliti@uogj.edu.al
5.     Dr. Lorenc Koçiu (Lektor)  lkociu@uogj.edu.al
6.     Msc. Selaudin Mosho (As Lektor)  smosho@uogj.edu.al
7.     MSc. Lufti Gaba  (As Lektor)  lgaba@uogj.edu.al

         Personeli akademik:

Msc Engjellush SerjaniAs LektorKohe e pjesshme
Msc Matilda  QurkuAs LektorKohe e pjesshme
Msc Heviola  SherifiAs LektorKohe e pjesshme
Msc Arben  VogliAs LektorKohe e pjesshme

Plani mesimor per programi i studimeve te Ciklit te Pare 

Bachelor ne Turizem

Ne sistemin Esse3:   Turizëm [BA] 

Plani mesimor per programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Master Profesional ne Turizem

    Programi i Studimeve Master  Profesional:

                                           Ne sistemin Esse3:  Turizëm [MP]

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

Asistent-Menaxher ne Sherbimet Turistike

Ne sistemin Esse3:Asistent-menaxher ne sherbimet turistike