Seminar trajnimi ne kuadrin e projektit EntrAL, prane Universitetit Teknologjik te Dublinit, Irlande, Mars 2022

Aktivitete

Me 30-31 Mars 2022,  prane Universitetit Teknologjik te Dublinit, u organizua trajnimi dy ditor sipas axhendes se programuar ne kuadrin e projektit EntrAL ku universiteti yne eshte partner. Projekti me nr: 617886-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-SP financohet nga bashkimi europian ne bashkefinancim nga fondet i Universitetit Eqrem Çabej per kerkimin shkencor.

Nje grup pune, perfaqesues te Universitetit …mori pjese ne kete trajnim mbi aftesite sipermarrese ne edukim. Stafi akademik pjesemarres ne workshop u kualifikua per te mundesuar tranimin e vazhdueshem te stafit akademik per tranferimin e njohurive dhe  aftesive sipermarrese tek studentet e universitetit E. Çabej  si domosdoshmeri per perfshirjen e tyre  ne sipermarrje. Ky workshop i paraprin punes per fazat e metejshme te projektit produkt i te cilit eshte dizenjimi i moduleve mbi sipermarrjen ne edukimin e mesuesve.te arsimit parauniversitar, stafit akademik dhe studenteve si nje kerkese per nje arsim modern ne Shqiperine e shekullit 21. Angazhimi, i perpjekjet dhe kontributi institucionl Universitetit…jane maksimale per garantimin e suksesit ne fazat vijuese te projektit. Foto aktiviteti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *