NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ nenit 57 “Personeli i institucioneve të arsimit të lartë”, e nenit 66 “Personeli ndihmës akademik” si dhe Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” shpall konkursin për 1 (një) pozicione pune, në angazhim me kohë të plotë dhe kohëzgjatje të pacaktuar si “Specialiste për projekte”. Po ju dërgojmë bashkëngjitur në format elektronik dhe të shkruar, njoftimin dhe kriteret përkatëse;

Per me teper Njoftim për vend të lirë pune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *