TRAJNIMI I PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT

Njoftime

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE TË AGJENCIVE TRAJNUESE PËR TRAJNIMIN E PUNONJËSVE ARSIMORË NË SISTEMIN E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PRANË KOMISIONIT TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT

Ne pergjigje te kerkeses nr.4186 prot., date 30.7.2021, me lende “Per miratimin e dokumentit “Shpallja e interesit per trajnim to punonjesve mesimor”, lutemi, bashkelidhur dokumenti i miratuar.

Klikoni per shtojcat e aplikimit te fazes se pare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *