Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Qershor 2024. 

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës. 

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi: 

 1. PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT NË PROCESIN E MËSIMDHËNIES/NXËNIES NË SHKOLLAT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR. – 1 kredit 

Linku i regjistrimit: https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/17139 

 2. PËRSHTATJA DHE MODIFIKIMI I PLANIT EDUKATIV NË VARËSI TË NEVOJAVE TË ÇDO NXËNËSI. 

Linku i regjisrtrimit: https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/17140 – 2 kredite 

 3.ASPEKTE TË NJË KOMUNIKIMI TË RI NË SHKOLLË. 

Linku i regjistrimit: https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/17141 – 3 kredite

 Pagesa për 1 (një) kredit = 1 200 lekë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *