Dokumentacioni për të përfituar bursë

Bazuar në Vendimin Nr. 39, datë 23.01.2019 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në VKM 903, dt. 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët nëLexo më shumë…