PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” NË BORDIN E ADMINISTRIMIT

Njoftime

URDHËR nr. 85

Bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 48, pika 1, 2, 6; Statutin e Universitetit “Eqrem Çabej”, neni 20, pikat 2, 3, 5,

URDHËROJ

Zgjedhjen e anëtarëve përfaqësues të Universitetit “Eqrem Çabej” në Bordin e Administrimit duke klikuar dokumentin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *