Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Janar – Shkurt 2023.

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET. 

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:

1. Qytetari aktive në shoqërinë globale.    

16.01.2023-18.01.2023, 1 kredit

2. Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit. 

20.01.2023-23.01.2023, 2 kredite

3. Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë.  

24.01.2023-27.02.2023, 2 kredite

4. Korniza kurrikulare në arsimin parashkollor. 

31.02.2023-03.02.2023, 2 kredite

5. Identifikimi, parandalimi dhe ndërhyrja në sjelljet problematike të nxënësve.  

07.02.2023-09.02.2023, 1 kredit

6. Bullizmi.   

14.02.2023-16.02.2023, 1 kredit

7. Trajnime sipas përmbajtjes shkencore sipas fushave, lëndëve.  

21.02.2023-23.02.2023, 1 kredit

Trajnimet do të zhvillohen në sallën e LLL-Center, UGJ, ora13:00 – 19:00 pm

Për më shumë vizitoni faqen e trajnimeve TEAVET.

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeTeavet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *