Qendra e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës, Universiteti i Gjirokastrës (LLL)

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes
 1. Teavet           2.  Rreth nesh               3. Njoftime           4. Programe        5. Trajnues       6. Galeri        7. Udhëzues  regjistrimi       8. Produkte        9 . Kontakte           Kliko informacionin e plote

Qendër e trajnimit dhe kualifikimit të punonjësve arsimorë

                                                                                                   Rreth  Qendrës LLL          

LaboratorëInstruktorëtProgrametMetodologjia
Klasë moderne trajnuese me mjete didaktike për zhvillimin e kurseve të trajnimit  për mësuesitStaf akademik i trajnuar nga ekspertë europianë  në fushën e metodologjive të mësimdhënies dhe mësimnxëniesModule trajnimi të zhvilluara nga ekspertë shqiptarë të 8 (tetë) universiteteve partnere, mbikyrjen e ekspertëve të IZHA-s dhe atyre evropianëMësim i zhvilluar online dhe në klasë në seanca te dixhitalizuara me teknologjitë me të mira pedagogjike dhe bashkëkohore

Në kuadër të bashkëpunimit të universiteteve pjesëmarrëse në projektin TEAVET me IZHA dhe MASR është bërë i mundur akreditimi i 16-të moduleve. Universiteti “Eqrem Çabej” ka të drejtën e trajnimit të mësuesve të arsimit parauniversitar me këto 16 (gjashtëmbëdhjetë) module të akredituara dhe, në këtë kuadër, për vitin 2020 pranë UGJ- së janë zhvilluar 14 (katërmbëdhjetë) trajnime dhe janë certifikuar 560 (pesëqind e gjashtëdhjetë) të trajnuar, mësues të sistemit parauniversitar, të cilët sipas moduleve që kanë ndjekur, janë pajisur me certifikatat e me kreditet
përkatëse të moduleve të akredituara dhe të lëshuara zyrtarisht nga Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër. Një pjesë e moduleve, për shkak të pademisë Covid-19, janë organizuar në platformën (paketën) Zoom meeting. Trajnimet janë zhvilluar në Qendrën e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës, produkt i Projektit TEAVET. Qendra filloi veprimtarinë më 15.11.2019 dhe janë instaluar të gjitha pajisjet dixhitale (të përfituara nga projekti) të nevojshme për procesin e trajnimit. Numri i të trajnuarve, gjithsej në 2020-2021, është 560 (pesëqind e gjashtëdhjetë)
Udhëzues regjistrimi https://wetransfer.com/downloads/021e51683ecc38a6450b08b86cf2d56920210604081622/599ff7dfa2caa9d318d90ee955de093220210604081646/8c435f

Njoftime

 1. 20 Janar 2020

Nga dt. 23.01.2020  deri më 25.01.2020  do të zhvillohet trajnimi me modul “Qytetari aktive në shoqërinë globale” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Mësuesit do të njoftohen me e maile.

 1. 25 Janar 2020

Nga dt. 28.01.2020 deri më 31.01.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet  përmes email – it.

 1. 29 Janar 2020

Nga dt. 03.02.2020 deri më 05.02.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 1. 2 Shkurt 2020

Nga dt. 10.02.2020 deri më 12.02.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Menaxhimi i klasës” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 10 Shkurt 2020

Nga dt. 19.02.2020 deri më 21.02.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 20 Shkurt 2020

Nga dt. 26.02.2020 deri më 28.02.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Psikologjia e zhvillimit të fëmijës” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 28 Shkurt 2020

Nga dt. 04.03.2020 deri  më 06.03.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Aftësitë bazë për qytetari aktive  (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 3 Mars 2020

Nga dt. 10.03.2020 deri më 12.03.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 1. 3 Korrik 2020

Nga dt. 09.07.2020 deri më 11.07.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Vlerësimi i rezultateve të të nxënit” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 17 Korrik 2020

Nga dt. 22.07.2020 deri më 24.07.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Meodologjitë e mësimdhënies” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 29 Korrik 2020

Nga dt. 01.08.2020 deri më 03.08.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 5 Gusht 2020

Nga dt. 05.08.2020 deri më 08.08.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Mjetet digjitale për  mësim dhe mësimdhënie” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 25 Shtator 2020

Nga dt. 30.10.2020 deri më 01.11.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 9 Tetor 2020

Nga dt. 13.11.2020 deri më 15.11.2020 do të zhvillohet trajnimi me modul Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it.

 • 14  Maj 2021

Nga dt. 18.05.2021 deri më 21.05.2021 do të zhvillohet trajnimi me modul Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it. Kurset do të zvillohen online nga ekspertët tanë në fushat përkatëse. Regjistrimet bëhen në sistemin e regjistrimeve trajnime.arsimi.gov.al.

 • 20  Maj 2021

Nga dt. 24.05.2021 deri më 26.05.2021 do të zhvillohet trajnimi me modul Aftësitë bazë për qytetari aktive  (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it. Kurset do të zvillohen online nga ekspertët tanë në fushat përkatëse. Regjistrimet bëhen në sistemin e regjistrimeve trajnime.arsimi.gov.al.

 • 24  Maj 2021

Nga dt. 27.05.2021 deri më 29.05.2021 do të zhvillohet trajnimi me modul Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte” (TEAVET).  Qendra e Trajnimeve Profesionale. Komunikimi në vazhdim do të bëhet përmes email – it. Kurset do të zvillohen online nga ekspertët tanë në fushat përkatëse. Regjistrimet bëhen në sistemin e regjistrimeve trajnime.arsimi.gov.al.

Trajnimet e zhvilluara në Universitetin e Gjirokastrës (në Qendrën LLL)

Nr.Emri trajnimitModuliNr. KreditePeriudhaNr. i të trajnuarve
 Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënitMësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)202.19.2020 – 02.21.202034
 Mjetet digjitale për mësim dhe mësimdhënieMjetet digjitale për  mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)208.05.2020 – 08.08.202035
 Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet mediasEdukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)108.01.2020 –  08.03.202035
 Psikologjia e zhvillimit te fëmijësPsikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)102.26.2020 – 02.28.202029
 Metodologjitë e mësimdhëniesMetodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)107,22.2020 – 07.24.202033
 Menaxhimi i klasësMenaxhimi i klasës (TEAVET)102.10.2020 – 02.12.202029
 Projektimi i të nxënit për të gjithë format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënitProjektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)203.10.2020 –  03.12.202036
 Projektimi i të nxënit për të gjithë format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënitProjektimi i të nxënit për të gjithë  format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)211.13.2020 – 11.15.202013
 Mësimdhënia dhe të nxënit e bazuar në projekteMësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)102.03.2020 –  02.05.202079
 Vlerësimi i rezultateve të të nxëni.Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)107.09.2020 – 07.11.202035
 Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasëStrategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)201.28.2020 – 01.31.2020100
 Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasëStrategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)210.30.2020 – 11.01.202022
 Aftësitë  bazë për qytetari aktive.Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)103.04.2020 – 03.06.202037
 Qytetaria aktive në shoqërinë globaleQytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)101.23.2020 – 01.25.202043

Programe  

1.    Digital Learning

1.1 Blended learning with Learning Management Systems    2 ECTS

1.2 Digital tools for learning/teaching                                         2 ECTS

2. Teaching and learning strategies

2.1 Teaching methodology                                                            1 ECTS

2.2 Classroom management                                                       1 ECTS

2.3 Project-based teaching and learning                                  1 ECTS

2.4 Revised assessment of students learning outcomes         1 ECTS

2.    Active Citizenship

3.1 Active citizenship in a global society                                  1 ECTS

3.2 Basic skills for active citizenship 1 kredite                         1 ECTS

4. Media Literacy

4.1 Media Literacy and online communication                        1 ECTS

4.2 Media Literacy in a digitalized world                                   1 ECTS

5. Inclusive Education

5.2 Learning Design for all: Instructional formats and learning modalities   2 ECTS

6. Learning Culture

6.1 Learning and assessment culture in Albania                 1 ECTS

6.2 Foster critical thinking through media analysis             1 ECTS

6.3 Communication and conflict management                     1 ECTS

6.4 Psychology of child development                                     1 ECTS

Staf Trajnues

 1. Doc. Dr. Mimoza  Çarka  –  mcarka@uogj.edu.al
 2. MSc. Valbona Çaushi  – valbona.caushi@hotmail.com
 3. Prof. asoc. Jaho Cana  – jaho.cana@yahoo.com
 4. Margarita Hido – ritahido@hotmail.com
 5. Prof. asoc. Kozeta Sala – salakozeta@yahoo.com
 6. Dr. Loreta Mamani – lmamani@uogj.edu.al
 7. MSc. Zhuljeta Lilo – zpcinga@yahoo.com
 8. Harallamb Margariti – llambimargariti@yahoo.com
 9. Gjergji Spiri – gjergji.sp@gmail.com
 10. MSc. Aida Sotiri – asotiri@uogj.edu.al
 11. Majlinda Bobrati – majlindabobrati@yahoo.com
 12. Zamira Boboli – zboboli@uogj.edu.al
 13. Prof. asoc. Jani Dine – jdine@uogj.edu.al
 14. Prof. Dr. Bektash Mema – bekmema@yahoo.com
 15. Prof.asoc. Valbona Duri – bongjeo@yahoo.com
 16. Dr. Merita Isaraj – financer22002@yahoo.com

Arritjet

Aftësim i  kompetencave të mësuesve të APU.


Shërbim që ofrohet nga universiteti.


Studion tregun dhe nevojat.


Zhvillimi i trajnimeve të reja.

Kontakte

Na kontaktoni në adresën:

Rruga “Studenti”, Lagjja  “18 Shtatori”, kodi postar 6001, Gjirokastër, Albania

Universiteti i Gjirokastrës, Godina A, Kati i tretë,  hyrja kryesore

adresa e mail: mfule@uogj.edu.al   

cel: 00355 69 22 10 390

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *