Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Mars – Prill 2023.

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.

👇Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:

1. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte. (TEAVET)09.03.2023-11.03.2023, 1 kredit

2. Identifikimi, parandalimi dhe ndërhyrja në sjelljet problematike të nxënësve. (EKP) 15.03.2023-17.03.2023, 1 kredit

3. Vlerësimi i rezultateve të të nxënit. (TEAVET)23.03.2023-25.03.2023, 1 kredit

4. Aftësitë bazë për qytetari aktive. (TEAVET)11.04.2023-13.04.2023, 1 kredit

5. Trajnime sipas përmbajtjes shkencore sipas fushave, lëndëve.(PK)19.04.2023-21.04.2023, 1 kredit

6.Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë. (TEAVET).24.04.2023-27.04.2023, 2 kredite

✅ Trajnimet do të zhvillohen në sallën e LLL-Center, UGJ, ora13:00 – 19:00 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *