Universiteti i Gjirokastrës përfundoi fazën e parë të trajnimeve në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve 2024-2025.

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Universiteti i Gjirokastrës si Agjensi Trajnuese e Akredituar u bë pjesë e inisiativës Kombëtare për zhvillimin profesional të mësuesve 2024-2025,  “Fuqia transformuese e zhvillimit të vazhdueshëm professional për mësuesit në fushat: Gjuhë, Matematikë, Shkenca dhe Teknologji (STEM)”.

Në një sistem arsimor gjithnjë e në zhvillim, roli i mësuesve i kapërcen kufijtë e tradicionales. Mësuesit e sotëm kanë për detyrë jo vetën të japin njohuri, por edhe të kultivojnë mendimin kritik në Gjuhë, Matematikë, Shkencë dhe TIK. Përqafimi i kësaj sfide kërkon përkushtim ndaj të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke e bërë zhvillimin e vazhduar profesional domosdoshmëri për mësuesit.

  • Të lexuarit si gur themelor i komunikimit nuk duhet të kufizohet në format tradicionale, por duke qënë në një epokë digjitale, të lexuarit përfshin edhe burimet multimediale, duke i udhëhequr nxënësit në të kuptuarit dhe vlerësimin kritik të informacionit.
  • STEM si qasje arsimore ndërdisiplinore integron katër fusha: Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë. Qëllimi është t’u ofrojë nxënësve njohuri dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve dhe kreativitetin, zbatimet në botën reale.
  • Matematika: Mësuesit e pajisur me njohuritë bashkëkohore pedagogjike mund ti transformojnë parimet absrakte matematikore në zbatime te prekshme të jetës reale.
  • Shkenca  pasuron të kuptuarit për konceptet shkencore dhe ndezin në klasë ndjenjën e kuriozitetit te nxënësit.
  • Teknologjia nuk është thjesht një detyrim professional por një kontekst i domosdoshëm bashkimi i të gjitha burimeve dhe aftësive për të përballuar sfidat e kohës.

Trajnimet në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve synojnë:

  1. Trajnimin e mësuesve të arsimit fillor për aftësitë që vlerësohen në studimet ndërkombëtare PIRLS, TIMSS, sipas qasjes STEM.
  2.  Trajnimin e mësuesve të lëndëve / profileve: Gjuhë shqipe dhe letërsi, Matematikë dhe Shkencat e natyrës (Fizikë, Biologji, Kimi) për aftësitë që vlerësohen në studimin ndërkombëtar PISA dhe sipas qasjes STEM.

Nisur nga shpërndarja gjeografike trajnimet për fazën e parë Prill – Maj 2024 u zhvilluan nga Agjensia Trajnuese Universiteti i Gjirokastrës  (rajoni 7), si më poshtë:

  • Sarandë, ku u përfshinë ZVAP- të : Finiq – Dropull dhe Sarandë – Konispol – Delvinë
  • Gjirokastër, ku u përfshinë ZVAP-të : Gjirokastër – Libohovë, Përmet – Këlcyrë dhe Tepelenë – Memaliaj.

Universiteti i Gjirokastrës përfundoi me sukses fazën e parë të trajnimeve Prill-Maj 2024 duke siguruar kapacitetet infrastrukturore të nevojshme në mbarëvajtjen e zhvillimit të moduleve. Në këtë fazë të parë u zhvilluan trajnime me 34 grupe dhe u trajnuan 646 mësues për modulin e parë të trajnimit ku u përfshinë mësues të arsimit fillor, mësues AMU dhe AML të kimisë, biologjisë, fizikës, matematikës dhe drejtuesit e shkollave, oficerët e sigurisë dhe punonjësit e shërbimit psiko –social.

KOORDINATOR

Msc. Marjeta FULE

Klikoni per informacionin e plote…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *