Departamenti i Biologji-Kimise

Përgjegjësi i njesise baze / departamentiProf. asoc. SADIK MALO     smalo@uogj.edu.al

                                                                                                                                                            sadikmalo@gmail.com

    Personeli akademik:

                       Titulli                                                  kategoria                    Adresa elektronike

1.        Prof. dr. LAVDI HASANI                                 (Profesor)            hasanilavdi@yahoo.com            lhasani@uogj.edu.al

2.        Prof. asoc. SELFO ORUÇI                           (Profesor)               selfo.oruci@yahoo.com             soruci@uogj.edu.al

3.        Prof.asoc. MAJLINDA TERPO                     (Profesor)                 mterpo@yahoo.com                mterpo@uogj.edu.al

4.        Prof.asoc. GLIGOR PASPALI                       (Profesor)                 gpaspali@yahoo.com            gpaspali@uogj.edu.al

5.        Dr. ETLEVA HYSAJ                                        (Lektor)               hysaj_etleva@yahoo.com               ehysaj@uogj.edu.al

6.        Dr. ANDUELA QENDRO                               (Lektor)                     qendroa@yahoo.com             aqendro@uogj.edu.al

7.        MSc. ANETA ÇOMO                                     (As Lektor)            anetacomo@yahoo.com               acomo@uogj.edu.al

         Personeli akademik: 

1. Prof.dr Murat Xhulaj                        (Profesor)            I Ftuar

2. Msc  Elefteria Liti                            (As Lektor)         Kohe e pjesshme

3. Msc  Joana Lena                             (As Lektor)           Kohe e pjesshme

4. Msc Jonilda Llupa                           (As Lektor)          Kohe e pjesshme

5. Msc Afize Sula                                (As Lektor)         Kohe e pjesshme

6. Msc Xhuljana Frengu                    (As Lektor)          Kohe e pjesshme

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Programet e Studimit qe ofron Departamenti i Biologjjise dhe Kimise jane:

Ne përfundim të ciklit të parë të studimeve në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Bachelor në Biologji – Kimi (Forma e Studimit me kohe te Plote)
  •   Master i Shkencave ne Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi              Ne sistemin Esse3:          Biologji mjedisi dhe zhvillimi [MSC]

Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

 Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)             Master Profesional ne Biologji-Kimi  

Ne sistemin Esse3: [MBK-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Biologji-Kimi [MP]

Kerkimi Shkencor

                   VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK TE DEPARTAMENTIT TE BIOLOGJISE & KIMISE. 

    Mund te klikoni ne versionin pdf:          VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK