Senati Akademik

Senatoret

 1. Bektash Mema (Rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”, Kryetar i Senatit Akademik)
 2. Gëzim Sala (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 3. Panajot Barka (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 4. Jaho Canaj (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 5. Valbona Duri (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 6. Merita Shehu (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 7. Albina Sinani (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 8. Mimoza Zekaj (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 9. Harallamb Miçoni (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 10. Spiridhulla Poçi (anëtar, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore)
 11. Selfo Oruçi (anëtar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës)
 12. Lavdi Hasani (anëtar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës)
 13. Marie Agolli (anëtar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës)
 14. Majlinda Terpo (anëtar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës)
 15. Sadik Malo (anëtar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës)
 16. Lorenc Koçiu (anëtar, Fakulteti Ekonomik)
 17. Eduina Guga (anëtar, Fakulteti Ekonomik)
 18. Belinda Xarba (anëtar, Fakulteti Ekonomik)
 19. Zamira Veizi (anëtar, Fakulteti Ekonomik)
 20. Sara Bixhaku (anëtar, student)
 21. Krenar Mëma (anëtar, student)
 22. Briseda Kamemaj (Sekretare e Senatit Akademik)

Komisionet

 • Tre komisionet ne Universitetit “Eqrem Çabej”
 • Komisioni i Kerkimit Shkencor dhe Promovimit Akademik
 • Komisioni i Garantimit te Standarteve te Cilesise dhe programeve te studimit
 • Komisioni i mardhenieve me studentet
  1. Shpallje per zgjedhjen e Sekretarit te Komisionit Institucional te zgjedhjeve

  VSA 2020

  Vendim Senati Nr.1, datë 09.01.2020″Per detajimin e buxhetit te vitit 2020, per zerat pagat sigurimet shoqerore dhe bursat e studenteve″

  Vendim Senati Nr.2, datë 09.01.2020″Miratimi i forms se diplomes per programin me karakter profesional″

 • Vendim Senati Nr.3 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.4 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.5 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.6 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.7 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.8 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.9 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.10, datë 05.02.2020″Miratimi i hapjes te programeve te reja″

 • Vendim Senati Nr.11 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.12 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.13 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.14 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.15 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.16 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.17 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.18 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.19 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.20 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.21 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.22 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.23 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.24 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.25 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.26 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.27 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.28 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.29 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.30 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.31 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.32 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.33 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.34 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.35 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.36 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.37 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.38 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.39 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.40 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.41 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.42 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.43 (VSA 2020)
 • Vendim Senati Nr.44 (VSA 2020)
 • VSA 2019

  Vendim Senati Nr.1, datë 10.01.2019″PER DETAJIMIN E BUXHETIT PER VITIN 2019 PER ZERAT PAGAT, SIGURIMET SHOQERORE DHE BURSAT E STUDENTEVE ″

  Vendim Senati Nr.2, datë 07.02.2019″PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 25, DATË 26.09.2017 TË SENATIT AKADEMIK”

  Vendim Senati Nr.3, datë 07.02.2019″MIRATIMI I STRUKTURES SE UNIVERSITETIT "EQEREM ÇABEJ"”

  Vendim Senati Nr.4, datë 07.02.2019″MIRATIMI I RAPORTIT FINACIAR I VITEVE 2018-2019”

  Vendim Senati Nr.5, datë 07.02.2019″VENDOSJA E KRITEREVE TE PRANIMIT PER STUDENTET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE "BACHELOR", PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.”

  Vendim Senati Nr.6, datë 07.02.2019″MIRATIMI PER NGARKESEN MESIMORE E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHE TE PLOTE, ME KOHE TE PJESSHME DHE TE FTUAR”

  Vendim Senati Nr.7, datë 07.02.2019″PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 2, DATË 08.01.2019 DHE 04.02.2019 TË SENATIT AKADEMIK”

  Vendim Senati Nr.8, datë 18.03.2019″”PROCEDURA E PERZGJEDHJES E NJE VENDI VAKANT NE BORDIN E ADMINISTRIMIT TE UNIVERSITETIT "EQEREM ÇABEJ"

  Vendim Senati Nr.9, datë 18.03.2019″AKORDIMI I TITULLIT AKADEMIK "DOKTOR HONORIS CAUSA" PROF.DR.ARBEN MALAJ”

  Vendim Senati Nr.10, datë 18.03.2019″AKORDIMI I TITULLIT AKADEMIK "DOKTOR HONORIS CAUSA" AKAD.SHABAN SIANI”

  Vendim Senati Nr.11, datë 10.05.2019″MIRATIMI I LISTES SE PROGRAMEVE TE STUDIMIT PER FILLIMIN E PROCEDUARVE PER AKREDITIMIN E PROGRAMEVE TE STUDIMIT.”

  Vendim Senati Nr.12, datë 10.05.2019″PËR MIRATIM E GRUPEVE TE VLERESIMIT SE BRENDSHEM PER FILLIMIN E PROCEDURAVE E AKRETIDIMIT E PROGRAMEVE TE STUDIMIT”

  Vendim Senati Nr.13, datë 10.05.2019″PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE″

  Vendim Senati Nr.14, datë 11.07.2019″RISHIKIMI I KUOTAVE TE PRANIMIT TE STUDENTEVE PER VITIN AKADEMIK 2019-2020”

  Vendim Senati Nr.15, datë 11.07.2019″RIORGANIZIMIN E NJESIVE BAZE TE GJUHES, GJEOGRAFISE DHE HISTORISE.”

  Vendim Senati Nr.16, datë 11.07.2019″EMËRIMIN E ANTAREVE TE KESHILLIT TE ETIKES”

  Vendim Senati Nr.17, datë 11.07.2019″PËR MARATIMIN E RREGULLORES PER ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE TE KESHILLIT STUDENTOR.″

  Vendim Senati Nr.18, datë 11.07.2019″NDRYSHIMI I EMERTIMIT TE PROGRAMIT TE STUDIMIT "MASTER PROFESIONAL" NE "MASTER" NE FESHSH DHE PROCEDURA E REGJISTRIMIT NE TE NJETIN REGJISTER.″

  Vendim Senati Nr.19, datë 23.09.2019″MIRATIMIN E KANDIDATURAVE QE PLOTESOJNE KRITERET LIGJORE PER ADMINISTRATOR TE UNIVERSITETIT.″

  Vendim Senati Nr.20, datë 23.09.2019″MARREVESHJE BASHKEPUNIMI MIDIS UNIVERSITETI "EQEREM ÇABEJ" DHE INSTIRUTI TE FIZIKES BERTHAMORE TE ZABATUAR, UNIVERSITETI I TIRANES”

  Vendim Senati Nr.21, datë 08.11.2019″MIRATIMI I HAPJES SE PROGRAMEVE TE CIKLIT TE PARE "BACHELOR" PAS PERFUNDIMIT TE REGJISTRIMEVE PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020 DHE MIRATIMI I SHPALLJES JO AKTIVE I THE PROGRAMEVE TE STUDIMIT PER VITIN AKADEMIK 2019-2020”

  Vendim Senati Nr.22, datë 08.11.2013″MIRATIMI I BASHKEPUNIMIT NDERINSTITUCIONAL MIDIS UNIVERSITETIT "EQEREM ÇABEJ" GJIROKASTER DHE UIVERSITETIT TE STUDIMEVE TE HUAJA PEKIN”

  Vendim Senati Nr.23, datë 08.11.2019″MIRATIMI I NGARKESES MESIMORE VJETORE TE PERSONELIT AKADEMIK NE UNIVERSITETIN "EQREM cABEJ" PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020. ”

  Vendim Senati Nr.24, datë 08.11.2019″MIRATIMI I PERSONELIT AKADEMIK ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR PER VITIN AKADEMIK 2019-2020”

  Vendim Senati Nr.25, datë 08.11.2019″MIRATIMI I HAPJES SE PROGRAMIT TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE "MASTER I SHKENCAVE " NE BASHKEPUNIM ME UNIVERSITETIN E MACERATES - ITALI "ARKEOLOGJI, HISTORI DHE ADMINISTRIM I PASURIVE KULTURORE - ASPIC" ”

  Vendim Senati Nr.26, datë 08.11.2019″MIRATIMI I LISTES PER FILLIMIM E PROCEDURAVE PER AKREDITIMIN E PROGRAMEVE TE STUDIMIT NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ" ”

  Vendim Senati Nr.27, datë 08.11.2019″MIRATIMI I ATASHIMIT TE PERSONELIT AKADEMIK PRANE NJESISE RAZE TE POLITIKAVE EKONOMIKE DHE TURIZMIT ”

  Vendim Senati Nr.28, datë 20.12.2019″MIRATIMI I RAPORTIT VJETOR PER VEPRIMTARINE MESIMORE, SHKENCORE DHE FINANCIARE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ" PER VITIN 2018 - 2019 ”

  Vendim Senati Nr.29, datë 20.12.2019″MIRATIMI I STRATEGJISE SE ZHVILLIMIT TE UNIVERSITETIT "EQREM CABEJ" PER PERIUDHEN 2020 - 2025. ”

  Vendim Senati Nr.30, datë 20.12.2019″MIRATIMI I PLANIT TE AKTIVITETEVE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ" PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020 ″