Tarifat e shkollimit

Mund te klikoni:

LISTA E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË (dhe te dyte ne dhe 50%) TË STUDIMEVE TË PËRJASHTUAR  NGA TARIFA E SHKOLLIMIT NË MASËN 100%   SIPAS VENDIMEVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR.6 DATË 14/01/2019 , NR. 18 DATË 12/02/2019

 LISTA E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE TE DYTE TË STUDIMEVE TË PËRJASHTUAR  NGA TARIFA E SHKOLLIMIT

 Vendimi bordit per miratimin e listes se studenteve qe perjashtohen nga pagesa e tarifes se shkollimit ne masen 50% per vitin akademik 2018-2019

 Njoftim per shtyrje afati bursa dhe perjashtim nga tarifa

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2015-2016 

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2016-2017 

Perjashtim nga pagesa e tarifes se shkollimit

VKM nr.269

Ju lutemi referojuni VKM te legjislacinit:
 Vendimi bordit te Administrimit per miratimin e kufirit maksimal te tarifes vjetore se shkollimit dt 16.08.2018