Kriteret dhe Kuotat e Pranimit


  •   Kriteret e pranimit per vitin akademik 2025-2026 :

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË  BACHELOR TË STUDIMEVE

KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET ME KARAKTER PROFESIONAL 

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE

KRITERET PER PROGRAMET E FORMIMIT TE VAZHDUAR 2025-2026


  •   Kriteret e pranimit per vitin akademik 2024-2025 :

Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve 2024-2025 


  •  Kuotat e pranimit për të gjitha Ciklet e studimit për  vitin akademik 2024 – 2025