Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Pse duhet zgjedhur Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore?

Studentët që do të zgjedhin të kryejnë studimet në Fakulteti e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore ne Gjirokastër, do të përfitojnë kompetenca profesionale të standarteve bashkëkohore sepse në departamentet tona ofrohen:

 • Angazhim në shërbime përfituese.
 • Përfshirje në projektet kërkimore të departamenteve.
 • Vlerësim të njohurive të studentit në mënyrë të vazhduar gjatë gjithë semestri.
 • Këshillim akademik të personalizuar dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë periudhës akademike.
 • Masterat profesionalë 2 vjeçarë janë të strukturuara me numër shumë të lartë orësh në praktikë profesionale.

 Feshsh është i përbërë nga 6 – departamente:

 • Departamenti Histori – Gjeografi
 • Departamenti i Gjuheve te Huaja
 • Departamenti i Gjuhes Shqipe
 • Departamenti i Letersise Shqipe
 • Departamenti i Gjuhes, Letersise dhe Qyteterimit Grek
 • Departamenti i Shkencave te Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies