Programe studimi – FSHN

Programet e Ciklit të Dytë, Master


Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Ofron 4 (katër) programe studimi të Ciklit të Parë, Bachelor (Kliko këtu)

  • “Bachelor” në “Teknollogji Informacioni”
  • “Bachelor” në “Biologji Kimi”
  • “Bachelor” në “ Infermieri e Përgjithshme”
  • “Bachelor” në “ Infermieri Mami”

“Master” në “Mësuesi” për “AMU në Matematikë-Informatikë”

“Master” në “Mësuesi” për AMU në Biologji-Kimi”

Fakulteti i Shkencave te Natyrës ofron 1 (një) Master Profesional (Kliko këtu)

  • “Master Profesional” në “Shkencat Infermierore”