Departamenti i Biologji-Kimisë

 

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Programet e Studimit qe ofron Departamenti i Biologjjise dhe Kimise jane:

Ne sistemin Esse3: [BK-A]  Biologji Kimi [BA]

Program studimi  te ciklit te Pare ne Biologji – Kimi, me Kohe te Plote:  Bachelor ne Biologji-Kimi

Ne përfundim të ciklit të parë të studimeve në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

Bachelor në Biologji – Kimi (Forma e Studimit me kohe te Plote)

  • Master i Shkencave ne Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi

Ne sistemin Esse3: Biologji mjedisi dhe zhvillimi [MSC]

Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

 Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)             

Master Profesional ne Biologji-Kimi: Master Profesional

Ne sistemin Esse3: [MBK-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Biologji-Kimi [MP]

  • Kerkimi Shkencor

VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK TE DEPARTAMENTIT TE BIOLOGJISE & KIMISE. 

 Mund te klikoni ne versionin pdf: Veprimtaria e stafit akademik