Departamenti i Shkencave Biologjike,Mjedisore dhe Ushqimit

 

  • Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Programet e Studimit qe ofron Departamenti i Biologjjise dhe Kimise jane:

Program studimi  te ciklit te Pare ne Biologji – Kimi, me Kohe te Plote:  Bachelor ne Biologji-Kimi

Ne përfundim të ciklit të parë të studimeve në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

Bachelor në Biologji – Kimi (Forma e Studimit me kohe te Plote)

Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Shkencave Biologjike,Mjedisore Dhe Ushqimit  ofron program studimi te Ciklit te Dyte Master . Në përfundim të studimeve për Master në këte program studimi jepet diploma e mëposhtme :

Master në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte :

Master  në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)             

Master në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet ne Biologji-Kimi

 Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Biologji-Kimi

  • Kerkimi Shkencor

VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK TE DEPARTAMENTIT TE BIOLOGJISE & KIMISE. 

 Mund te klikoni ne versionin pdf: Veprimtaria e stafit akademik