Departamenti i Gjuhës Shqipe


ORGANIZIMI I STUDIMEVE UNIVERSITARE 

  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Departamenti i gjuhës dhe letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërore, në kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2007 – 2008 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve: studime universitare me kohë zgjatje 3 vjet, ku merret DNP “Bachelor në gjuhë – letërsi“.

Modeli i ri parashikon organizimin didaktik në module dhe sistemin e krediteve për çdo modul. Një kredit përfaqëson punën e studentit në auditor dhe jashtë tij. Ai kap sasinë 25 orë. Për të marrë DNP “Bachelor në gjuhë-letërsi shqipe” studenti duhet të marrë 180 kredite(60 kredite në çdo vit).

Po ju paraqesim më poshtë plane mësimore të Programit të studimit të nivelit parë

Bachelor ne Gjuhe -Letersi: Gjuhe Letersi

  • Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti i gjuhës dhe Departamenti i letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërorenë kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2010 – 2011 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve:  Studime  për ciklin dytë universitar “Master  NE amu në gjuhë – letërsi, me profil minor në gjuhën italiane”, me kohëzgjatje 1.5  vit, ku merret diploma “Master” dhe studime për ciklin dytë universitar “Master i shkencave në gjuhësi”, ku merret diploma “Master i shkencave” 

MASTER NE MESUESI NE ARSIMIN E MESEM TE ULET NË GJUHË – LETËRSI: Master GJUHË LETËRSI

Plani mesimor per programet e studimit me karakter profesional

 “Librar dhe Bibliotekar”:  Librar dhe Bibliotekar

  • Kerkimi Shkencor

Ju mund te informoheni me Aktiviteitn shkencor te departamentit:

Aktiviteti shkencor: Aktiviteti shkencor

  • Kerkime/Studime

 Analiza vjetore: Analiza vjetore