Departamenti i Biologji-Kimise

Përgjegjësi i njesise baze / departamentiProf. asoc. SADIK MALO     smalo@uogj.edu.al

    Personeli akademik:

                       Titulli                                                  kategoria                    Adresa elektronike

1.        Prof. dr. LAVDI HASANI                                 (Profesor)            hasanilavdi@yahoo.com            lhasani@uogj.edu.al

2.        Prof. asoc. SELFO ORUÇI                           (Profesor)               selfo.oruci@yahoo.com             soruci@uogj.edu.al

3.        Prof.asoc. REXHEP SHKURTI                    (Profesor)     rexhepshkurti2005@yahoo.com       rshkurti@uogj.edu.al

4.        Prof.asoc. SADIK MALO                               (Profesor)             sadikmalo@gmail.com                 smalo@uogj.edu.al

5.        Prof.asoc. MAJLINDA TERPO                     (Profesor)                 mterpo@yahoo.com                mterpo@uogj.edu.al

6.        Prof.asoc. GLIGOR PASPALI                       (Profesor)                 gpaspali@yahoo.com            gpaspali@uogj.edu.al

7.        Dr. ETLEVA HYSAJ                                        (Lektor)               hysaj_etleva@yahoo.com               ehysaj@uogj.edu.al

8.        Dr. ANDUELA QENDRO                               (Lektor)                     qendroa@yahoo.com             aqendro@uogj.edu.al

9.        MSc. ANETA ÇOMO                                     (As Lektor)            anetacomo@yahoo.com               acomo@uogj.edu.al

         Personeli akademik: 

1. Prof.dr Murat Xhulaj                       (Profesor)

2. Msc  Elefteria Liti                            (As Lektor)

3. Msc  Joana Lena                             (As Lektor)

              Personeli ndihmes mesimor :

       ERMIRA GRABOVA                 mgrabova@uogj.edu.al               Laborante Zoologjise

       HALIL NORA                                    hnora@uogj.edu.al               Labotant i Botanikes

       ADRIAN KURTI                                dkurti@uogj.edu.al               Laborant i kimise

GRUPI MËSIMOR-KËRKIMOR I BIOLOGJISE

1.        Prof. Dr. LAVDI HASANI                                     (Profesor)              (pergjegjes)    

2.        Prof.Asoc. Selfo Oruçi                                       (Profesor)

3.        Prof.Asoc. REXHEP SHKURTI                         (Profesor)

4.        Prof.Asoc. GLIGOR PASPALI                            (Profesor)

5.        Dr. ANDUELA QENDRO                                     (Lektor)

GRUPI MËSIMOR-KËRKIMOR I KIMISE DHE METODIKAVE TE MESIMDHENIES

 1.       Prof. Asoc. Majlinda Terpo                            (Profesor)                        (pergjegjese) 

 2.       Dr. ETLEVA HYSAJ                                      (Lektor)

3.        Msc. ANETA ÇOMO                                     (As Lektor)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te pare

Programet e Studimit qe ofron Departamenti i Biologjjise dhe Kimise jane:

  • Program studimi  te ciklit te Pare ne Biologji – Kimi, me Kohe te Plote                          [BK-A]  Biologji Kimi [BA]

Ne përfundim të ciklit të parë të studimeve në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Bachelor në Biologji – Kimi (Forma e Studimit me kohe te Plote)
  • Master i Shkencave ne Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi

Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)

Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

 Në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Departamenti i Biologjise dhe Kimise  ofron dhe dy programe studimi te Ciklit te Dyte Master Profesional. Në përfundim të studimeve për Master Profesional në këto programe studimi jepen diplomat e mëposhtme :

  • Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Biologji – Kimi  (forma e studimit: Me Kohe te Plote)

 [MBK-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Biologji-Kimi [MP]

Kerkimi Shkencor

                   VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK TE DEPARTAMENTIT TE BIOLOGJISE & KIMISE.

        Mund te klikoni ne versionin pdf:          

VEPRIMTARIA E STAFIT AKADEMIK