Departamenti i Gjuhes Shqipe

Përgjegjëse e njesise bazeProf.asoc.Spiridhulla Poçi                     spiridhulla_poci@yahoo.com

Personeli akademik

  Titulli                                                                  kategoria                                   Adresa elektronike 

Prof.asoc.Spiridhulla PoçiProfesorspoci@uogj.edu.al
Dr. Elvira ÇaushiLektorecaushi@uogj.edu.al
Prof.asoc. Mimoza ZekajProfesormzeka@uogj.edu.al
Dr. Sashenka KamberiLektor skamberi@uogj.edu.al
Dr. Almira SadikajLektorasadikaj@uogj.edu.al
Msc.Entela Kore   As Lektorekore@uogj.edu.al

     Programi i studimeve te Ciklit te Pare

ORGANIZIMI I STUDIMEVE UNIVERSITARE 

Departamenti i gjuhës dhe letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërore, në kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2007 – 2008 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve: studime universitare me kohë zgjatje 3 vjet, ku merret DNP “Bachelor në gjuhë – letërsi“.

Modeli i ri parashikon organizimin didaktik në module dhe sistemin e krediteve për çdo modul. Një kredit përfaqëson punën e studentit në auditor dhe jashtë tij. Ai kap sasinë 25 orë. Për të marrë DNP “Bachelor në gjuhë-letërsi shqipe” studenti duhet të marrë 180 kredite(60 kredite në çdo vit).

Po ju paraqesim më poshtë plane mësimore të Programit të studimit të nivelit parë

Plani mësimor 2007

Plani mësimor 2008  

Plani mësimor 2009

Gjuhe Letersi BA Plani mesimor 2013

Programi i studimeve te Ciklit te Dyte

Departamenti i gjuhës dhe Departamenti i letërsisë  shqipe, si pjesë e Fakultetit të Edukimit dhe  Shkencave Shoqërorenë kuadër të reformave të marra sipas udhëzimeve të Mistrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën  Shqipërisë”, i ndryshuar, që prej vitit shkollor 2010 – 2011 ofron një sistem të ri të përshtatur me modelin evropian të studimeve:  Studime  për ciklin dytë universitar “Master  profesional në gjuhë – letërsi, me profil minor në gjuhën italiane”, me kohëzgjatje 1.5  vit, ku merret diploma “Master profesional” dhe studime për ciklin dytë universitar “Master i shkencave në gjuhësi”, ku merret diploma “Master i shkencave” 

Modeli i ri parashikon organizimin didaktik në module dhe sistemin e krediteve për çdo modul. Një kredit përfaqëson punën e studentit në auditor dhe jashtë tij. Ai kap sasinë 25 orë. Për  të marrë Diplomën “Master profesional” studenti duhet të marrë 90 kredite”.  Për të marrë diplomën “Master i shkencave” në gjuhësi studenti duhet të marrë 120 kredite.

MP NË GJUHË – LETËRSI

Kerkime/Studime

 Analiza vjetore