Personel Akademik Pranë Njësisë Bazë / Departamenti Biologji–Kimi – FSHN

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 62 dhe 64 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar për viti akademik 2020-2021 si dhe kriteret përkatëse sipas fakulteteve.

Njësia Bazë / Departamenti Biologji –Kimi:
3(tre) vende te lira ne Kimi
1(nje) vend i lire ne Biologji.


Të interesuarit për pozicionet e mësipërme duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të kenë diplomën e ciklit te pare (Bachelor) dhe te ciklit te dyte (Master i Shkencave) ose diploma ekuivalente me to, te fituara ne Universitetin e Tiranes ose jashte shtetit në fushen e Kimise dhe Biologjise ose te perafert me lendet qe do te lektohen sipas fushes se departamentit, ne sistemin me kohe te plote.
 2. Per ciklet e studimeve nota mesatare te jete.
 3. Për ciklin e pare te studimeve (Bachelor) dhe per ciklin e dyte te studimeve (Master i shkencave) nota mesatare te jete 8 e siper.
 4. Per sistemin e vjeter te sdudimeve nota mesatare te jete 8 e siper.
 5. Ne rast se i interesuari zoteron nje diplome te tille, te marre ne universitete te huaja, kerkohet qe kjo te jete e ekuivalentuar ne Ministrine e Arsimit Sportit dhe Rinise.
 6. Te zoteroje nje gjuhe te huaj te B.E, sipas testeve te njohura nga Ministra e Arsimit Sportit dhe Rinise.
 7. Preferohen kandidatet me botime shkencore ne revista kombetare e nderkombetare dhe kualifikime te ndryshme pasuniversitare
 8. Preferohen kandidatet qe kane pervoje ne mësimdhënie universitare

Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët që konkurojnë:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID).
 4. Kopje të diplomës Master Shkencor dhe Bachelor dhe të listës së notave përkatëse (të noteruara). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të dorëzohet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);
 6. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 7. Vërtetim i gjëndjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 8. Dokumentacion nga Institucioni ku ka punuar që nuk është marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna;
 9. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera në jetëshkrimin tuaj;
 10. Dëshmi penaliteti
 11. Çdo dokument tjetër i noterizuar që është kërkuar më sipër (në kriteret për kualifikim) apo jo vetëm.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën. Mosparaqitja e plotë e dokumentave, sjell s’kualifikim të kandidatit. Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje. Komisioni ad-hoc do të vlerësojë dosjet e kandidatëve. Konkursi do të zhvillohet në Rektoratin e UGJ-së. Dokumentat e mësipërm të noterizuar, të 3 (tre) muajve të fundit dhe dorëzohen pranë Drejtorisë së Shërbimeve Ndihmës Akademike-Administrative në Universitetin ‘‘Eqrem Çabej“ të shoqëruara me inventar. Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është brenda 5 ditë pune nga dita e nesërme publikimit të njoftimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *