Publikime Shkencore


Që nga viti 2004 Periodiku “Kërkime Universitare” i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës botohet në dy seri,

Periodik “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” Journal “Mathematics and Natural Sciences”.

Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike” Journal “Social, Economics and Educations Sciences”

Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike” Journal “Social, Economics and Educations Sciences”.

Qëllimi

Periodiku “Kërkime Universitare” : Seria “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike” boton artikuj kërkimor-shkencor origjinal dhe artikuj informues, studimorë, analizues me cilësi të lartë në gjithë fushat e shkencave ekonomike, të edukimit dhe atyre shoqërore si psh: historia, gjeografia, letërsia, gjuha shqipe, fusha e financës, e kontabilitetit, e bankës, e turizmit, e menaxhimit etj. Artikujt i nënshtrohen procesit të reçensës.

Bordi i redaksise

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë

Redaksia e Periodikut “Kërkime Universitare” , Seria “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike”  të Universitetit “E.Çabej” të Gjirokastrës, ju fton të dërgoni dorëshkrimet dhe punimet tuaja shkencore në adresën elektronike të kësaj redaksie: 

buletinifeshsh@uogj.edu.al

 Në faqen e internetit të këtij periodiku

mund të gjeni udhëzimet për formatin e dorëshkrimit të artikullit tuaj. Dorëshkrimet e punimeve, dërguar në mënyrë elektronike në adresën e sipërpërmendur, dhe formatuar sipas udhëzimeve, pranohen për shqyrtim nga Redaksia deri në datën 30 Nëntor 2016.

Nga Redaksia

Udhezime per autoret

Përmbajtja : Numri 39(2015)

ISSN 2226 – 082X

Që nga viti 2004 Periodiku “Kërkime Universitare” i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës botohet në dy seri,përkatësisht, me titujt e mëposhtëm :           

Periodik “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” Journal “Mathematics and Natural Sciences” .     

Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike” Journal “Social, Economics and Educations Sciences.


Qëllimi

Periodiku “Kërkime Universitare” : Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” boton artikuj kërkimor-shkencor origjinal dhe artikuj informues, studimorë, analizues me cilësi të lartë në gjithë fushat e matematikës së pastër teorike dhe të zbatuar, shkencave kompjuterike, biologjisë, fizikës, kimisë etj.  Artikujt i nënshtrohen procesit të reçensës.

 Periodiku synon të veprojë si një forum ndërdisiplinar për matematikën dhe shkencat e natyrës dhe zbatimet e tyre.

Bordi i redaksise

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë

Redaksia e Periodikut “Kërkime Universitare” , Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”  të Universitetit “E.Çabej” të Gjirokastrës, ju fton të dërgoni dorëshkrimet dhe punimet tuaja shkencore në adresën elektronike të kësaj redaksie:

buletinifshn@uogj.edu.al

Në faqen e internetit të këtij periodiku mund të gjeni udhëzimet për formatin e dorëshkrimit të artikullit tuaj.

Dorëshkrimet e punimeve, dërguar në mënyrë elektronike në adresën e sipërpërmendur, dhe formatuar sipas udhëzimeve, pranohen për shqyrtim nga Redaksia deri në datën 15 dhjetor 2016.

Nga Redaksia

Udhezime per autoret