Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”


ISSN 2226 – 082X

Që nga viti 2004 Periodiku “Kërkime Universitare” i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës botohet në dy seri,përkatësisht, me titujt e mëposhtëm :           

Periodik “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” Journal “Mathematics and Natural Sciences” .     

Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike” Journal “Social, Economics and Educations Sciences.


Qëllimi

Periodiku “Kërkime Universitare” : Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” boton artikuj kërkimor-shkencor origjinal dhe artikuj informues, studimorë, analizues me cilësi të lartë në gjithë fushat e matematikës së pastër teorike dhe të zbatuar, shkencave kompjuterike, biologjisë, fizikës, kimisë etj.  Artikujt i nënshtrohen procesit të reçensës.

 Periodiku synon të veprojë si një forum ndërdisiplinar për matematikën dhe shkencat e natyrës dhe zbatimet e tyre.

Bordi i redaksise

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë

Redaksia e Periodikut “Kërkime Universitare” , Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”  të Universitetit “E.Çabej” të Gjirokastrës, ju fton të dërgoni dorëshkrimet dhe punimet tuaja shkencore në adresën elektronike të kësaj redaksie:

buletinifshn@uogj.edu.al

Në faqen e internetit të këtij periodiku mund të gjeni udhëzimet për formatin e dorëshkrimit të artikullit tuaj.

Dorëshkrimet e punimeve, dërguar në mënyrë elektronike në adresën e sipërpërmendur, dhe formatuar sipas udhëzimeve, pranohen për shqyrtim nga Redaksia deri në datën 15 dhjetor 2016.

Nga Redaksia

Udhezime per autoret