Departamenti i Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënie


  • Programi i studimeve te Ciklit te Pare

Programi i studimeve universitare / Arsimi Fillor: Bachelor ne Arsimi Fillor

Programi i studimeve universitare / Arsimi Parashkollor: Bachelor ne Arsimi Parashkollor

  • Programi i studimeve pasuniversitare:

Master Profesional ne Mesues i Arsimit Fillor Klasa I-V: Mesues i Arsimit Fillor Klasa I-V

Master Profesional ne Mesues ne Edukimin Special: MP ne Mesues ne Edukimin Special

  • Programi i Studimeve Master  i shkencave:

Plani mesimor per programet e studimit me karakter professional

 Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme: Edukatore per Zhvillimin Dhe Edukimin e Femijerise se Hershme

  • Kerkime/Studime

FAKULTETI EDUKIMIT DHE SHKENCAVE SHOQERORE

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT DHE METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES

FUSHAT E INTERESIT NE KERKIMIN SHKENCOR

1. Edukimi gjate gjithe jetes.

Problematikat dhe pervojat e edukimit te vazhdueshem ne plan te pergjithshem. Format e organizuara dhe jo te organizuara. Lidhja e te mesuarit gjate gjithe jetes me tregun e punes dhe zhvillimin teknologjik bashkekohor.

 Formimi dhe zhvillimi profesional i mesuesve si aspekt i rendesishem i te mesuarit gjate gjithe jetes. Legjislacioni, praktikat konkrete, politikat e zhvillimit.

2. Edukimi nderkulturor

 Plani global, rajonal, lokal. Edukimi ne nje shoqeri multikulturore.. Dimensioni social dhe edukativ.

Dimensioni nderkulturor ne sistemin e edukimit dhe praktiken e institucioneve edukative ne rajon ( curricula shkollore, praktike, politika arsimore etj.)

Edukimi nderkulturor dhe proceset e integrimit ne edukim ne procesin e pergatitjes se mesuesve.

Proceset nderkulturore tek emigrantet

3. Zhvillimi i sistemit dhe i curriculave per pergatitjen e mesuesve ne arsimin e larte sipas sistemit te Bolonjes

Tranformimet ne sistemin e formimit te mesuesve per nivele dhe cikle te ndryshme

Zhvillimi i curriculave dhe i mesimdhenies

4. Gjitheperfshirja ne edukim.

Edukimi dhe arsimimi i femijeve me nevoja te vecanta. Problematikat e diagnostikimit , permbajtjes dhe metodave te punes me ta.

5. Psikologjia  dhe  Shkolla

Problematika  psikosociale e marredhenieve ndermjet komponenteve ne procesin mesimor edukativ  dhe ndikimi i tyre ne cilesine e mesimdhenies dhe te nxenit. Motivimi. Menaxhimi i klases. Etika e sjellljes. Problematika moshore dhe individuale. Fushat e veprimit te psikologeve shkollore. Etj.

POZICIONI DHE MISIONI I  DEPARTAMENTIT TE EDUKIMIT DHE  METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES   ( DEMM)            

Departamenti i Edukimit dhe Metodologjise se Mesimdhenies  ( DEMM  ) është një nga  departamentet e Fakultetit te Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (FESHSH)  te Universitetit   “Eqrem Cabej “ Gjirokastër.    DEMM  realizon përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për arsimin Parashkollor dhe për Arsimin Fillor   (klasat I-V ) të arsimit  9-vjecar.  Gjithashtu, që nga fillimet e veta ka mbuluar me stafin e vet akademik formimin psiko-pedagogjik të studentëve të degëve të tjera të Universitetit “ E.Cabej” që përgatiteshin si mësues për shkollat 9- vjecare dhe të mesme të vendit. Ne kuadrin e zhvillimeve te arsimit te larte ne perputhje me Marreveshjen e Bolonjes , stafi i DEMM  mbulon lëndët e karakterit psikpedagogjik të   curricules se Programeve Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët ( Kl. 6-9)  në këtë universitet.

Departamenti ofron 2 diploma :

–         Bachelor në Mësuesi  për  Arsimin Fillor

–         Bachelor në Mësuesi  për Arsimin Parashkollor

Ky pozicion dhe mission i DEMM ka përcaktuar gjithashtu edhe drejtimin kryesor dhe dominant të aktivitetit  kërkimor shkencor të departamentit :  problematika psikopedagogjike e edukimit të nxënësve në shkollë në të gjitha  aspektet e saj , që nga  formimi cilësor i mësuesve në universitet dhe deri tek metodologjitë e reja bashkëkohore të mësimdhënies në shkollë .

  • Rregullore e departamentit  te DEMM: